Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
19 land- en volkenkunde, staathuisiioudklnde enz.
bij elit Rijk l)eIiaiiJeld. De Geschiedenis is tot op den huidigen dag
bijgewerkt. Door liet toevoegen van de vroegere benamingen der Lan-
den, Steden, Rivieren, enz., I)ij de tegenwoordige, en de aanwijzing
vau de uitspraak der meeste dezer, heeft de Schrijver de nuttigheid en
de voortreffelijklieid van dit Werk aanmcrkehjk verhoogd. Niemand ,
die het raadpleegt bij de tegenwoordige verwikkelingen iu Europa,
zal het onvoldaan uit de handen leggen , daar het deu Lezer een'
helderen blik doet slaan in de staatkundige gebeurtenissen van den dag."
MARTIIVET (F.), HET VADERLAND EN HET VEREENIGD
NEDERLAND, bevattende eene volledige Jardnjks-, en Ge-
schiedkundige beschrijving der 17 Nederlandsche Provinciën
en van het Groot-Neiiogdom Luxemburg, Derde zeer
veel vermeerde en geheel op nieuw bearbeide druk,
'B Deelen in gr. 8vo. met 26 platen en kaarten.
Prijs: in plaats van f 10,80 thans f 6,00-
Is eene goede beschrijving van onzen geboortegrond eene gewigtige bij-
drage ter bevordering vau het geloof aan eene goddelijke Voorzie-
nigheid, dan zal ook dit Werk, oorspronkelijk uit de pen van den kun-
digen en godorucktigen Marti net gevloeid, en later door eene bekwame
hand, naar de behoefte des tijds, geheel nieuw bearbeid, bij voortduring
onder de hoogst belangrijke boeken voor Jongeji cn Ouden geteld moeten
worden Vier deelen van hetzelve zijn aan de a a r d rij k s k u n d i g e,
twee aan de g e s c h i e d k u n d i g e b e s c h r ij v i n g d e r Nederlanden
toegewijd; en ook de omwerker heeft geU-acht, in den geest van Marti-
net, deu Lezer daarin bekend temaken met de geheele gesteldheid on-
zes Vaderlands, zoo ten aanzien van het merkwaardige in de steden
en op het platteland , als met betrekking tot den regeringsvorm , den
burger- cn kerkstaat, de zeden, de gewoonten, den handel, de voort-
brengselen, de fabrijken en meer aangelegenheden van iedere stad en
provincie. De tegenwoordige Eigenaar van hetzelve zal geene verdere
aanprijzing geven aau een Werk, dat {getuige de breede Naamlijst van
Inteekenaren, aan het einde des zesden deels van dezen derden druk geplaatst)
reeds in zoo veler handen is. Het blijvc op den duur bijdragen ter
bevonlering der kennis van ons zoo duur gekocht en daarr)m ook zoo
dierbaar Vaderland!
SEGUR (L. P. Graaf de) ALGEMEENE GESCHIEDENIS, ZOO
OUDE ALS NIEUWE, '20 deelen in Karton met een
groot aantal koperen plateq.......f 30,00.
wie kent niet de groote verdiensten van den graaf de Ségur als
Geschiedschrijver? Ook in dit werk, de vrucht zijns ouderdoms, heeft
hij zijnen vroeger' verworven roem gehandhaafd, en van het groote tafe-
reel der wereldgeschiedenis een bezield schilderij opgehangen. Helderheitl
en trouw in de voorstelling, aau duidelijkheid en beknoptheid gepaard,
maken dit werk tot een uitstekend Leer- en Leesboek voor allen, die het
om grondige Geschiedkennis te doen is. Inzonderheid zij het den jongelie-
den aanbevolen, die, na zich eene schets der Geschiedenis, als die van
Bosscha, Dorn Seiffen enz. te hebben eigen gemaakt, hunne verworven
kennis in dezen willen uitbreiden.