Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
18 land- en volkenkunde, staathuisiioudklnde enz.
piek grouds werd bekend gemaakt. Wij mogen dit reisverhaal, het-
welk wel niemand van dorheid zal beschuldigen, daar het met eene menigte
bijzonderheden omtrent land- en volkenkunde is doorweefd, ten volle aanbe-
velen.
KLUITMAN. (M. H.} BEKNOPTE BESCHRÏJVIING DER STAD
GOUDA. Met eene Kaart van den platten grond en eene
der omstreken, in 8°. In half moiré. . . . / 0.90.
voor schoolgebruik.........f 0.60.
Eene, wel beknopte, maar toch vrij volledige, we'1 geschrevene topo-
graphie, die hel gemis dea werken vau Walvis en de Lange vau
^Vijngaerden voor een goed deel kan aanvullen. De beide naauw-
keurig liewerkte kaartjes zetten dit werkje uiet weinig waarde bij.
KRAMERS, Jz. (J.) GEOGRAPHISCH - STATISTISCH-
HISTORISCH HANDBOEK, o/* beschrijving van het
wetenswaardigste uit de natuur en geschiedenis
der aarde en hare bewoners , Uit de bcstC 6)1 lÜeUlVSte
bronnen zamengesteld, 2 deelen met 2 platen. / 16,00.
Idem in 2 nette geprest linnen Banden, met
vergulden Rugtitel........f 17,50.
De Uitgever heeft 4 Aflev. aan het W^erk toegevoegd, zonder dat de
Prijs daardoor verhoogd is. Het Werk beslaat i5oo bladzijden compres-
sen, maar duidelijken druk. Op elke bladz. staat viermaal meer dan
op eene bladz. van gewonen druk. Het is voorzien vau 2 uitslaande
PLATEN eu een alleruitvoerigst REGISTER, dat de bruikbaarheid van
dit HANDBOEK zeer vermeerdert.
De Gids, de Boekzaal, de Tijd, de Globe, het Handels-
blad, de Amsterdamsche Courant en de Nordischer Tele-
graph bevelen dit voortreffelijk Werk om het zeerst hunnen Lezers aan.
Een van onze Tijdschriften zegt er van: ,, Zonder te groote uitvoerig-
heid geeft het in onderhoudenden, levendigen stijl meer dan men in
eenig ander werk teu aanzien van onze Aarde bijeen vindt. Van het
Wiskundige en Natuurkundige gedeelte wordt op eene bevattelijke wijze
datgene vermeld , wat voor elk , die in waarheid lust tot uitbreiding
zijner kennis bezit, het aangenaamste moet zijn en begrepen kauwor-
den. Hierbij wordt opgenomen de Aarde als H em e 11 i g c h a am ; de
Dampkring, de voornaamste werktuigen, die tot de regte kennis
van deze kunnen voeren; de L u ch t ve r h e vel i n g e n ; het W^ater
en al het merkwaardige, dat zich daarbij opdoet; de vaste Opper-
vlakte met hare menigvuldige verscheidenheden; de Verspreiding
der Planten, Dieren, Menschen, enz. enz., en bij de behande-
ling van dit alles geeft de kundige Schrijver blijken, dat hij de nieuwste
en beste bronnen geraadpleegd heeft. Daar, waar de Schrijver de Lan-
de« of Rijken ieder afzonderlijk beschouwt , maakt hij het Werk voor
eiken stand in de Maatschappij onmisbaar. Men vindt hierbij Aard-
deelen opgenomen, die in andere Werken zeer onvolledig worden vermeld.
Klimaat, Producten, Godsdienst, Ou derw ijs. Taal, Let-
terkunde, Kunsten, Munten, Maten, Handel, Nijverheid,
Financiële toestand. Krijgswezen, dit alles wordt met zorg