Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
17 land- en volkenkunde, staathuisiioudklnde enz.
LAND- EN VOLKENKUNDE, STAATHUIS-
HOUDKUNDE enz.
CLAVEL (F,-TB.-), GESCHIEDENIS DER GODSDIENSTEN;
behelzende de oude en hedendaagsche godsdienstige gebrui-
ken, plegtigheden en [eerbegrippen van alle volkeren der
aarde. Versierd en opgehelderd door 29 fraaije Staalgra-
vures. — 2 deelen in royaal gr. 8vo. met geïilustreci'de,
in goud gedrukte omslagen.......f 1^,00.
Dit boek is dc vrucht van een ijverig en langdurig onderzoek, en
zoowel gerigt aan den onjdeUcrdc, die zonder veel inspanning kemiis
wil opdoen, als aair den geleerde, die daarin eene soort van memento
zal vinden aangaande alles, wat zijne lectuur hem belangrijks en wetens-
waardigs omtrent de gewijde zaken heeft opgeleverd. De stijl van den Schrij-
ver kenmerkt zich door eenvoudigheid en helderheid; doch is tevens sier-
lijk en soms pittoresk. Wat C 1 a v e 1 van iedere godsdienst zegt, bevat
haren oorsprong, hare gedenkteekens van allprlei aard, hare leerstelsels, zinne-
beelden cn zedeleer; bijzonder belangrijk is al, wat hij geboekt heeft be-
trekkelijk de plegtigheden cn gcbnnken, die in alle landen cn bij alle
volken gepaard gingen met de geboorten, huwelijken, begrafenissen. Al ver-
der boekt hij e\en beknopt als duidelijk de martelaars cn slagtoffers der
eerediensten, haren invloed op de beschaving; eindelijk hare geographie en
statistiek; terwijl dit alles doormengd is met een' overvloed van aardige
epuiodcn, die de droogheid en afgetrokkenheid van a-nstigcr en verhevener
berigteii temperen of wegnemen. — Voegt men hierbij, dat de Schrij-
ver geene bijzondere partij kiest, niemand of niets met hoon of versma-
ding behandelt, slechts onloochenbare facta hoekt; — en bedenkt men
tevens, dat er dus verre geen werk van dezen aard over dit onderwerp
bestond, dan zal men gewis aan dit boek al dien bijval schenken,
dien het zoo ruimschoots verdient.
GEELHOED (D.), Aanleiding lot de kennis van de Jarde,
de Menschen, en de Natuur. In plaats van /'S 00 voor/"! ,öO.
GILDEMEESTER (VAN GHEEL), Luitenant bij het re-
giment Infanterie, Jieis tiaar Mgiers en verblijf in het
Fransche leger in 18-43. Naar des schrijvers Brievenen
Dagboeiien, bewerkt door F. W. van Mauvillon.
In groot 8\ met Vignet........f 2,45.
Een belangrijk en onderhoudend reisverhaal naar en door Frank-
rijk s kolonie Alg erië, hel verslag der ontmoetingen op een gedeelte van eenen
veldlogl aldaar, te boek gesteld door een' Nederlandschen Krijgsman en
Ooggetuige, en uit diens papieren door eene bekwame hand in orde
gebragt, verdient gewis wel in ruime mate de belangstelling des nederland-
schen lezers, die dus verre alleen uit de vaak onzekere couranten-berigten
of uit vertalingen, met de tegenwoordige gesteldheid van die belangrijke