Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
16 schriften over opvoeding en onderwijs, schoolboeken.
voor de lieve kleinen bevat en zoo gelieel in den echte^ kindertoon is gesteld,
mogt reeds een' derden druk beleven. Wij bevelen het op nieuw
aan de HH. Ouderwijzers met volle ruimte aau.
VERZAMELING van Stukken betreffende de regeling van het
Lager Schoolivezen , sedert den jare 1801. . ƒ 0,80.
WILLEMIER (D.), KORTE SCHETS der Oude Aardrijkskunde.
Eene Handleiding bij het Onderwijs in de Gymnasien en
andere Scholen. druk In gr. 12". . . . f 0,80.
Zag menig Onderwijzer in Gymuasiën, Instituten, enz. reeds lang ver-
geefs uit naar eeue met te kostbare Handleiding voor de Oude
Aardrijkskunde, welke beknoptheid aan volledigheid paarde, de heer
Willemier voorzag in die behoefte, eu heeft het genoegen, zijn
werkje reeds op vele Scholen te zien ingevoerd. Het verhoogt de waarde
van deze Korte Sehets niet weinig, dat men de anders zoo dorre op-
telling van steden en plaatsen, het gansche werk door, met de aanha-
ling van de daarbij behoorende historische bijzonderheden heeft verleven-
digd.
WILLEMIER (D.> TIJDREKENKUNDIG OVERZIGT, der
voornaamste grieksche cn latijnsche oude schrijvers
ten gebruike bij het Onderwijs in de Gymnasien en an-
dere Scholen, iu gr. 12vo. ......ƒ 0,20.
WILLEMIER (D.), Epitome nistoriie r03ian0rem utterarl^.
In usum scholasticse juventulis. In gr. 12vo. ƒ 0,50.
Ook deze beide Werkjes zullen velen welkom zijn, als getuigende van
des Schrijvers vUjt en kunde niet alleen, maar ook van zijn helder inzigt
in de behoeften onzer middelbare Scholen.
ZIELKUNDE voor Onderwijzers, naar het hoogduitseh door
D. van Hinloopen Labberton, Schoolopziener in
het r« Dist. V Afd. van Zuid-holland. ... ƒ 0,75.
Is de kennis van 's menschen aanleg en vermogens een onmisbaar ver-
eischte om doeltreffend mede te werken tot de ontwikkeling der kinders
lijke geestvermogens en om met wijze bedachtzaamheid eu veredeling des
gemoeds de heiliging vau den wil te helpen bevorderen, dan mag de
Oiulerwijzer, de Opvoeder, zal hij aan zijne verheven roeping beantwoor-
den, geen vreemdeling blijven op het gebied der Zielkunde. Te veel werd
nog bij ons die wetenschap veronachtzaamd of als bijzaak behandeld, en
daarom bragt een man van erkende bekwaamheid in het paedagogisch
vak dit werkje, dat beknoptheid en duidelijkheid met rijkdom van zaken
vereeuigt, op onzen bodem over. Ieder, die tot het Onderwijs in l>e-
trekking staat,kan hier ruime stof tot leering en eene gepaste aanlei-
ding tot verdere beoefening vinden.