Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
843 schriften over opvoeding en onderwijs, schoolboeken.
Dit oorspronkelijke werk beveelt zich aan door geleidelijken gang en
duidelijke voorstelling, zoodat de leerling aan de hand van dezen Gids ,
zich zelven zonder de hulp van eenen Meester in het Italiaanseh Boek-
houden kan volmaken. De Schrijver heeft alles van de eenvoudigste tot
de meest ingewikkelde zaken met uitgewerkte voorbeelden opgehelderd
en toegelicht, en de Ijehoeften van den tegenwoordigen tijd steeds op
het oog gehad. Wij durven het daarom als Leerboek voor InstiUiten en
tot eigen oefening gerustelijk aanbevelen.
SMIT (K.) Rustend-Onderwïjzer te Nieuwenhoorn, REKENKUN-
DIGE VOORSTELLEN , opgegeven op onderscheidene
vergelijkende examens van Onderwijzers in de provincie
Zuid - Holland ; verzaniehl en opgelost onder medewer-
king van A. HOORWEG, Onderwijzer te Krimpen aan de Lek
en onderscheidene onderwijzers in de provincie. In
gr. ..............ƒ0,75.
't Was eene gelukkige gedachte van den Verzamelaar dezer Voorstellen,
om aldus de Rekenkunstige vraagstukken , die sedert een öotal jaren in
ons Vaderland bij gelegenheid van yergelijkende Examens voor vacante
Onderwijzers-posten zijn opgegeven, bijeen te zamelen en te beantwoorden.
Aankomende Onderwijzers vinden hier eene Schatkamer van Arithmetische
opgaven, welkér oplossing hen voorbereiden kan, om in dit gewigtig en
moeijelijk gedeelte van hun vak de noodige vaardigheid en kennis te ver-
krijgen; terwijl de gevestigde en meer bejaarde Onderwijzers zeker met
genoegen hier menige oude kennis zullen ontmoeten, en aan den leidraad
van dit werkje gewis bet liefst hunne Kweekelingeu iu het zoogenaamde
sommen-maken zullen oefenen. Veel zorg is er door verschillende
met lof bekende Onderwijzers aan de oplossing der Voorstel-
len en aan de juistheid der opgaven eu antwoorden besteed, zoodat de
Uitgever zich durft vleijen, dat hij met deze V e r z a m e l i n g eer en dank
zal inoogsteu vau ieder, die tot het Onderwijs in betrekking staat.
STERNE (L.) A SENTIMENTAL JOURNEY through France
and Italf/........0,70.
Wat wij hier boven vau Goldsmith's Vicar zeiden, past ook ten volle
op de Senti men teele Reis van den onovertroffen humorist Sterne. Deze uit-
gave van het klassieke werkje is in alles aan die van gezegden Vicar gelijk.
TÉLÉMAQUE (Le pelit), ou précis des aventures de ce hé-
ros, augmenté d'un petit dictionnaire mythologique, ainsi
que d'un vocabulaire des mois les plus difficiles, avec
leur traduction en hollandais, allemand et anglais, f 0,2o.
VERTELLINGJES uit de boekjes van Frits en zijne Zus-
jes. I^en leesboekje voor jonge kinderen. In vijf letter-
soorten, derde druk, 8vo........f
Het lieve Boekje, dat ouder boveustaanden titel zoo vele nuttige lessen