Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
iSÜ
1-4 schriften over orvoeding en om)er\tijs, schoolboeken.
Den bezitters van de bovenstaande Handleiding is dit Werkje gewis
lioogst welkom, daar het die meer volledig maakt. Men vindt hier de
nieuvvste provinciale Verordeningen op het lager Onderwijs voor het eerst
bijeen gevoegd, en tevens, bij wijze van voorbeeld, plaatselijke School-ver-
nrdeningen voor liotterdam en Moordrecht opgenomen.
MAYO (Dr. en Miss), PRAGTISCIIE AANMERKINGEN over
het Onderwijs aan kleine kinderen. Ten gehruike van
Scholen en Ilnisgezinnen. In gr. l^vo. , . f 0,80.
Dit werkje, aan het welk ccne günstige bcoordeeling in onze recenserende
tijdschriften ten deel viel, en dat ook door den heer P. de R a a d t, in
zijn werk over het Lager Onderwijs wordt aanbevolen, verdient in ruime
mate de aandacht, inzonderheid van allen, die tot de Bewaarscholen in
betrekkijfg staan. Miss M a y o, die zelve aan het hoofd eener zooda-
nige inrigting staat, levert hier de rijpe vrucht van hare ervaring, en
geeft menigen wenk, die behartiging verdient.
MOEDERZORG EN MOEDERVREUGDE, fp^oorden van liefde
en ernst over de verpleging der kindschfieid. Uit het lioog-
duitsch............ . . f ißo.
Met hoogen lof is van dit opvoedkundig Werkje in verschillende recen-
serende tijdschriften, in het Zondagsblad, de Amsterdamsche Courant en
elders gesproken. Eene verstandig-liefliebbende Moeder, die hare grootsche
roeping gevoelt, treedt hier op als gids en raadgeefster voor andere moe-
ders , en zij toont zich allerwege geheel bevoegd voor deze taak. Trou-
wens, hoe zou ook anders een Diesterweg zoo veel op gehad kunnen heb-
ben met dit Geschrift, om er geheel con amore eene voorrede bij te
schrijven, die zoo wel der anonyme Schrijfster, als hem-zelven, den grondigen
paedagoog, tot eere strekt. Geen opvoeder, maar vooral geene opvoedster,
geene moeder mag met dit product eener moeder onbekend wezen!
NATUURLIJKE HISTORIE [Kkine), een Leer- cn Leeshoek
voor de hoogste klasse der Lagere Scholen. . f 0.30.
REDDlNGIUS (w. G.) HOLLANDSCHE SPREEKWOORDEN,
opgehelderd door leerzame voorheelden. . . f 0.^0,
J. G. SCHRIKKER,METHODOLOGIE om het ITALIAANSCH-,
DUBBEL-, of KOOPMANS-BOEKHOUDEN binnen weinig
tijds , alleen door zich zelven, naar den aard en de
volmaaktheid uit te voeren; waardoor een iegelijk, hoe
ook onervaren, zich van deze weienschap, zondereenig
ander onderrigl, op eene gemakkelijke en eenvoudige
manier kan verzekeren; alles in korte schetsen duide-
lijk en bevattelijk voorgesteld. Met een beknopt over-
zigt betrekkelijk het houden van koopmansboeken, vol-
gens het Wetboek van Koophandel...../ 1.70.