Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
13 schriften over opvoeding en onderwijs, schoolboeken.
JOHNSON (Dr.), THE HISTORY OF RÄSSELÄS, Prince of
Ahbissinia. A lale. In gr. ......f 0.60
Wie geen vreemdeling is in tie Engelsclie Letterkunde, kent en waar-
deert ook den Rasselas van den beroemden Dr. Johnson. Het werkje
toch mnnt uit door stijl en taal en behelst eene kleine verhandeling vol prakti-
sche levenswijsheid, die niet boven de bevatting van kinderen van 12 tot 16
jaren gaan. Wat het bovenal geschikt maakt tot leerboek voor de jeugd,
is, dat het geen enkele zinspeling bevat, waarbij de aankomende jongeling of
maagd behoeft te blozen. De uitgever meende dan den Onderwijzers der
cngelsche taal eene dienst te doen, ^oor dit klassieke boekje ten gebruike
bij hun onderwijs te doen inrigten. De Onderwijzer, aan wien hij zulks
opdroeg, heeft gepcogd door zijne noten aan den voet der bladzijdén eene
grondige kennis der engclsche taal tc bevorderen, en hoe uitnemend hij
(laarin is geslaagd, moge uit de Recensie inde Nieuwe Bijdragen
van December 1846 blijken.
KRAMEBS.Jz (J) FRANSCHE LEES- EN VERTAAL-OEFE-
NINGEN VOOR EERSTBEGINNENDEN. stnk, h ge-
deelte..............f 0,30.
Idem 1« stukje 2c g-ideeUe......- O,SO.
» r » ......- 0,35.
» 2" 2" 1» ......- 0,60.
Wat dit Leerboek van alle soortgelijke onderscheidt, is, dat het geheel
alleen in de behoefte van den beginnenden leerling der Fransche taal voor-
ziet. Elke oefening bevat eene les om van buiten te leeren, een fransch
opstel, waaraan de uitspraak beoefend wordt en dat tevens ter vertaling dient,
en een nederduitsch opstel of thema, ter vertaling in het Fransch. Elke
reeks van Oefeningen wordt door l>cknopte Taalregels voorafgegaan , en
het geheel is gestoffeerd met opstellen ter Herhaling , waarbij de leerling
telkens den reeds afgclegden weg overziet en het geleerde zich herinnert.
LABBERTON (D. van HINLOOPEN) lid va/nh PVOV. Comm.
van Onderwijs in Zidd-HoUand. HANDLEIDING, tot de
keknis van de bestaande bepalingen op het lager school-
wezen. belangrijk vermeerderde en verbeterde druk,
in gr. 12».............f 0,90.
Mogt deze handleiding de goedkeuring van bevoegde beoordeelaars ruim-
sclioots wegdragen, zij zal die in deze derde uitgave ten volle verdienen.
De Zamensteller bepaalile zich toch niet bij het aanvullen van de sedert
i84ä uitgekomene verordeningen, maar hij heeft het aanhangsel vermeer-
derd met al die stukken, welke noodig ziju tot cen geregeld overzigt vau
.'ll de sedert 1806 ingevoerde wijzigingen, zoodat deze hamlleiding vol-
komen genoegzaam te achten is voor allen, die den stand van het thans
zooveel l>esproken vraagstuk van het lager onderwijs wenschen te overzien.
LABBERTON (D. van HINLOOPEN.), SCHOOLVERORDENIN-
GEN voor de provincie Zuid-Holland. In gr. 12°. 0,40.