Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
12 schriften over opvoeding en onderwijs, schoolboeken.
Deze Schctsen bevatten in een kort bestek eenen rijkdom van denk-
beelden, opmerkingen en wenken ONer he^ gewigtig werk van opvoeding en
onderwijs.
DE HEER, Jr. (A. , AANWIJZINCt DER V00RIVAA3ISTE
GESCHIEDENISSEN DES BIJBELS.....f 0,20.
Een gemakkelijk bandl)oekje voor Catecliisanten, waarin de gebiniiker
al de gebeurtenissen, in het Oude cn Nieuwe Testament geboekt, 'm ge-
leidelijke orde vindt aangewezen, zoodat hij die terstond in het Bijbel-
boek kan opslaan, en zich den tijd en moeite der doorbladering besparen.
DE HEER. Jr. (A.), VERZAMELING VAN NUTTIGE OP-
GAVEN TOT ZELFOEFENING , TEN DIENSTE DER
JEÜGD.............f 0,075.
Zelfoefeningen voor de Leerlingen — welken onderwijzer in eene lagere
school zouden zij niet welkom zijn? — De school — niet het boekvertrek —
schonk aan dit boekske het aanzijn, en men wil er hier niets meer van
zeggen, dan dat het eiken onderwijzer gemak, eiken leerling voordcel zal
aanbrengen.
GOLDSMITH (Dr.), THE VICAR OF WAKEFIELD. /■ 0.75.
Wie is er onbekend met de hooge verdiensten van Goldsmith's mees-
terstuk? Geheel overbodig ware het, hier nog iets tot lof van dit werk
te willen zeggen, of het aan te bevelen als een der uitstekende producten
van de engelsche klassieke letterkunde. Wij willen dan ook enkel op de
nette uitvoering en den geringen prijs van deze uitgave wijzen, en haar
als zoodanig aan Onderwijzers en leerlingen der Engelsche taal aanbevelen.
GEBEDENBOEKJE {Klein Hand), zeer nultig voor kinde-
ren en volwassenen. In 8°.......f 0,05.
HANDBOEK VOOR SCHOOLOPZIENERS en ONDERWIJZERS
DER JEÜGD van de Lagere Scholen, of Verzameling van
alle fP^ellen, Reglementen, Besluiten, enz. betreffende hel
Lager Schoolwezen in ons Vaderland, druk, 3 deelen,
gr- .....In plaals van f 6,50 voor f 8,00.
Mag de kennis van de wettelijke bepalingen op het stuk vau het Lager
Schoolwezen voor iederen Schoolopziener en Onderwijzer on-
ontbeerlijk geacht worden, dan wordt ook gewis door bovenstaand werk
in eene wezentlijke behoefte voorzien. De doelmatigheid vau dit Hand-
boek blijkt voldoende uit den algemeencn bijval, dien het reeds te beurt
viel en waardoor ecu tweede druk van het eerste deel noodig werd. Het
geeft uit zijnen aard een overzigt van de Geschiedenis van het lager on-
derwijs in de Nederlanden sedert 1806, en kan tot voorlichting strekken
vau allen, die op de regeling der zaken van dat zoo hoogstbelangrijk punt
eenigen invloed nitocfenen.