Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
IJ-ili-l II
10 weteäscnapfelijke leerboeken.
en het wordt daarom op nieuw onder de aandacht gebragt van allen,
wien het er om te doen is, hunne tuin-producten, vroeg, in ruime mate
en 500 volkomen mogelijk te hebben.
RUST (W. A.) SCHETS DER TECHNOLOGIE of
pelijke beschrijvhig, opheldering en onderzoek van alle teek-
7iische \7erj'igtingen die den grondslag der gezamentUjke
indiisirie uitmaken. Ten gebruike van Technologische
lessen en tot Zelfonderrigt. In geprest linnen band f -4,60.
Dit Leeri)oek van den bekenden Berlijnschen Technoloog, dat eene
hoogst gunstige beoordeeling in verschillende Tijilschriften ten deele viel, zal
gewis eiken fabriekant, ieder die eenig belang heeft bij de verwerking
van eenig natuurproduct, van wat aard het ook wezen moge, hoogst
welkom zijn. Het onderscheidt zich van de voorhanden zijude techno-
logische handleidingen zoowel in Vorm als in Inhoud. Beknoptheid en
volledigheid reiken hier elkander de hand. Bij elk technisch bedrijf is
de natuurlijke gesteldheid der l>ewerkt wordende stof, de wijze, waarop
zij gewonnen en gebruikt wordt, duidelijk opgegeven, terwijl men door
de eenvoudig schoone groepering der verschillende technische verrigtin-
gen een gemakkelijk overzigt van het geheel verkrijgt. Het strekt gewis
dit Werk tot geene geringe aanbeveling voor het groote publiek , dat
de gansche zamenhang der Technologie met hare hulpwetenschappen
hier voorgedragen is iu eene taal, die zich van die des dagelijkschen
levens niet zoo verre verwijdert, dat er eene bijzondere studie vereischt
wordt om de beteekenis der kunsttermen te ontcijferen. Een uitvoerig
Ifoord- en Zaakregister aan het einde van het Werk moet iederen ge-
bruiker gewis veel gemak en voordeel aanbrengen.
SCHUBERT (G. H. ven) LEERBOEK DER PLANTKUNDE,
naar de veertiende Hoogduilsche uitgave. . . f 0,90,
Begint men ook in ons Vaderland meer en meer aan de Botanie de
eereplaats in te ruimen, die haar als middel ter vorming van het hoofd
en hart der jeugdige menschen met het volste regt toekomt, tlan moet de
overbrenging in onze taal van von Schuberts Plantenkunde, die reeds niet
minder dan veertien uitgaven beleefde, een doelmatige arbeid geheeten
worden. Er is geen twijfel aan of dit werkje, dat allerwege de blijken
draagt van des Schrijvers grondige natuurkennis,, zal door Ondenvijzers en
Leerlingen ook ten onzent in zijne volle waarde wordeu erkend, zoodra
het slechts genoegzaam bekend zal wezen.
VALENTIN {Prof. G.), NATUURKUNDE VAN DEN MENSCH,
uit het hoogduitsch door J. G. Roosebooäi , Med. Doctor
te Gouda , 2 deelen, gr. 8vo. , met 284 tusschen den
tekst geplaatste Houtsnee,-figuren. . . f 16,80.
Bovenstaand werk brengt door den naam des Schrijvers eu door dien
des Vertalers zijne aanbeveling als het ware mede. Voor den genees-
heer, die op de hoogte van zijnen tijd staat, behoeft niet uiteen gezet te
worden, welk eene vlugt de hier behandelde wetenschap in de jongste