Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
wetenschappelijke leerboeken. 9
Ontbrak er dus verre, bij al deu rijkdom van Leerboeken voor het
theoretisch gedeelte der Pharroacie, eeue oordeelkundige beschrij-
ving van goede pharmaceutische werktuigen en hun gebruik, meu zal
dan de overbrenging van dit doorwrocht werk van D'. F. Mohr gewis
welkom heeten. Eene opgave van hetgeen men hier vindt, moge voorde
volledigheid dezer WERKTUIGKUNDE VOOR DEN APOTHEKER ge-
getuigen : Beschrijving van de verschillende lokaliteiten: van de apotheek ,
het laboratorium, de stampkamer, de voorraadkamer, den kelder, den droog-
zolder voor de kruiden en de droogkast; van de toestellen en werktuigen,
in elk der genoemde lokalen gebruikt en daaronder een uitgebreid hoofd-
stuk o^ er het stoomapparaat en zijn toebehooren, alsmede eene beschrijving
van een stoomketel met gespannen stoom. Bij de behandeling der extract-
bereiding vindt men beschrijvingen van de e.xtractpers, de pers van R e al,
het deplacerings-apparaat, het apparaat voor de uittrekking met (ether en den
werktuigelijken roerdcr; alle soorten van persen; verder een hoofdstuk over
de gloeibewerking met allerlei natuurlijk en kunstmatig blaas tuig, den blaas-
balg, het ventilator-geblaas , den vlamoven en de behandeling van een cn
ander. Kleinere hoofdstukken handelen over filtreren^ boren in glas, behan-
deling der glazen buizen, over gaz-ontwikkeling en absorptie, instandhouding
der schalen en gewigten; over binden, bepalen van hel soortelijk gewigt,
luieren; over destillatiën, pipetten, spuitßesschen, luchtdigte verbindingen vati
allerlei aard, over den hevel en andere practische zaken. Onder de werk-
tuigen bevinden zich onder anderen ook het door den Schrijver uitge-
vonden snijmes voor kruiden met cirkelvormig lemmer, het wortelmes met
zelfwerkende x>oorischuiving, het poederstampen met luchtzifting, de sublimalir
van den calomcl in houten kasten en dergelijke. Twee uitgebreide Hoofd-
stukken over de receptcerkunst en het beheer der zaak besluiten het Werk.
Bijzonder gunstig was het oordeel, dat over dit werk in het algemeen en
over deze onze nederduitsche uitgave in het bijzonder door bevoegde beoor-
deelaars werd uitgesproken. Het wordt daarin genoemd: oorspron-
kelijk wat zijn doel, volledig wat zijne uitvoering betreft , onmis-
baar i;oor eiken Chemisl en Artsenijbereider, die niet onverschillig is oin-
trent de vereischte handgrepen cn de noodige werktuigen, ten einde met be-
sparing van geld cn tijd zijn werk het doelmatigst te verrigten. De Over-
brenger van dit belangrijk Werk, dat met niet minder dan 280 fraaije
Houtsneden prijkt, naar welke de arbeidsman met volle zekerheid kan
werken, heeft zich aanspraak verworven op den dank van alle neder-
landsche pharmaceuten , en men zou deze te kort doen, zoo men aan
hunne belangstelling durfde twijfelen.
NIEDEKEN (J.), TUIiN - ALMANAK , of de NIEUWE OP-
REGTE HOLLANDSCHE HOVENIER; aamvijzende irat men
'smaandelijks in 3/oes- en Bloemtuin, Boomgaard^ Boom-
kweekerijy Oranjerie en Broeijerij te verrigten hebbe. Met
nieuwe opmerkingen, om alles vroeg en veel te heb-
ben. 6® verbelerde druk, met drie bijvoegsels, f 0,90.
Niedekens Tuin-Almanak , die reeds een' zesden druk mogt beleven,
is te wel bekend, om er veel van te zeggen. In een kort en zakelijk
bestek vindt men hier bijeen, wat men elders óf veel te omslagtig, ofte
veel verspreid, of in 't geheel niet aantreft. Deze zesde druk onderscheidt
zich van al de vorige niet enkel door menige nieuwe , op de ervaring
gegronde opmerking, maar ook door een meer geschikt formaat (gr. 8®);