Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
8 >\ete?fscnappei.uke leerboekeit.
IV. Boek Over de cliirurgische ziekten van den lials en hare be-
handeling.
V. w Over de cliirurgische ziekten der borst en hare behandeling.
VI. » Over de chirurgische ziekten van den buik en hare be-
handeling.
VII. » Over de chirurgisclie ziekten van het bekken en hare be-
handeling.
Vni. » Over de chirurgische ziekten der ledematen en hare be-
handeling.
GIRARDIN (J.), SCHEIKUNDE VOOR DEN RESCHAAFDEN
STAND EN HET FABRIJKWEZEN. 2 deelen. Met 160
tusschen den tekst gedrukle H ou tsnée - Figuren , in
gr. 8o. Ttveede Acikrclmtsclie vifgcive, 7iao7- de derde
Iransche bewerkt........» • /*
Is de tijd niet meer, in welken de fabriekant den. ouder slender kon
volgen en de handwerksman zich met eene louter werktuigelijke kennis
van ziju vak mogt vergenoegen, in dit Werk van den beroemden Girar-
din vinden beide een' gids, die hen helder voorlicht bij alle verschijn-
selen, welke zich bij hunnen arljeid opdoen. Zij zidlen hier het noodige
onderrigt vinden aangaa^ide den aard der grondstoffen, die zij bewer-
ken, en de schoone wetten leeren kennen , aan welke de natuur gehoor-
zaamt. Verstandige overtuiging zal door dit Werk in de plaats treden
van de verouderde gewoonte, en de Nederlander niet langer in indus-
triële kunstkracht bij andere volken behoeven achter te staan. De cur-
sus van dc Lessen, door den Rouaanschen professor gehouden, was naau-
welijks in druk verschenen, of de verecrendste bijval viel het boek, de
schitterendste eerbewijzen den Schrijver ten deel, en eerlang was eene
tweede oplage van zijne Lessen noodzakelijk. Onze overzeesche naburen ,
zoo prat eu ijverzuchtig op hun fabriekwezen, bragten alras deu schat
van practische wijsheid, in deze Lessen begrepen, op huinien eigen'
bodem over; terwijl de keizer van Rusland eene overzetting van dezelve
in de russische taal beval, om die allerwege in de fabrieksteden van
zijn uitgestrekt gebied te verspreiden. En zou dan eene Nederduitsche
vertaling van Cirardins Lessen nog verontschuldiging of vergelijking
kunnen behoeven? Voorzeker neen: dat bleek dan ook reeds voldoende
uit de gretigheid , waarmede deze onze vertaling bij het Nederlaudsch
publiek werd ontvangen, zoodat nu eene Tiveede Uitgave het licht ziet,
die met een groot aantal hoogst belangrijke bijvoegsels is verrijkt , welke
vooral den fabriekant welkom zullen wezen. Als Leerboek der Scheikunde
aan onderscheidene inrigtingen vau ouderwijs, werd het reeds op de
proef goed bevonden.
MOHR (Dr. F.), WERKTUIGKUNDE VOOR DEN APOTHEKER
of beschrijving en afbeelding der ff^erktuigen in de Apo-
theek en het laborafotinm. Naar het Hoogduitseh door
A. A. G. van Iterson , Apotheker te Gouda,^ Met 280
tusschen den tekst geplaatste Houtsneê-figuren. In
royaal gr. 8vo............f 5,00.