Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
wet'^..%sciiappflijk.e leerboek.ex. 7
3'. Deze uitgave zal zoo mogelijk met het oorspronkelijke gehjke
tred houden.
4'. Eene yaamlijst van Intcekenarcn zal gratis aan het Werk wor-
den toegevoegd, wordende daarom eene duidelijke opgave van nnme/i,
giialiteiten en woonplaatsen verzocht.
DE 1® TOT DE 7e AFLEVERIXG ZIET REEDS HET LICUT.
Het is den Heelkundige niet onbekend , dat eenzijdigheid het hoofdge-
brek is, waaraan verreweg de meeste chirurgische leerboeken lijden.' Is bij
de Franschen de operatieve heelkunde de hoofdzaak en wordt de ziektebe-
schrijving door hen slechts als bijzaak of in bijzondere werken behandeld,
de Duitschers daarentegen plaatsen de ziektekundige zijde der heelkunde te veel
op den voorgrond en maken als het ware slechts ter loops van de kunst-
bewerkingen en heelkunstige werktuigen gewag, terwijl er ten onzent eigent-
lijk geene oorspronkelijke leerboeken der chirurgie bestaan en geene be-
paalde rigting heerscht. Geen wonder dan, dat men hooge behoefte ge-
voelde aan een Werk, dat, vrij van eenzijdigheid, op de hoogte der we-
tenschap staat, en waarin zoowel het mechanische als patiiologischc gedeelte
even zorgvuldig behandeld wordt. Het Leerboek der Chirurgie
van Carl Emmert bezit al de eigenschappen, die een goed leerboek
behooren te kenmerken. Men treft er kort en zalcelijk alles in aan, wat tot
het wezen der Heelkunde behoort; het geeft een beknopt en volledig over-
zigt van het geheel en de bijzondere deelen der wetenschap, leert haar op
haar juiste standpunt kennen, eu heldert alles op door meer dan dui-
z e nd tusschen den tekst gedrukte houtsnee-figuren. Er is stelsel,
eenheid — geen eenzijdigheid in, en aan de hand van dit Leerboek wordt
men bekend gemaakt met al de vorderingen, die op het gansche gebied
der heelkunde, zoowel iu »le eigentlijke chirurgische als in de hulpweteu-
schappen in lateren tijd zijn gemaakt. Daarbij heeft de Schrijver een ge-
past gebruik gemaakt van hetgeen \roeger in de chirurgie is gedaan, de
litteratuur geraadpleegd en met omzigtigheid en kritiek gekozen en opge-
geven.
De reeds zoo loffelijk bekende nederduitsche Bewerker, deheer M. P o-
lano. Lector aau de Klinische School te Rotterdam, meende daarom voor
zijne kunstgenooten in Nederland een nuttig werk te verrigten, door dit
Leerboek der Heelk.unde op onzen bodem over te planten. Daar
hij zich beijvert om de leemten van het oorspronkelijke aan te vullen en daartoe
ook, waar liet noodig is, geheel nieuwe figuren levert, zoo vleit hij zich met
dezen zijnen arbeid den studerende in slaat te stellen, den ganschen omvang
zijner wetenschap uit één ff-'erk te leeren kennen.
Omtrent den rijken inhoud ende Indeeling van dit Leerboek moge
men oordeelen uit den volgenden
I Mï OUD:
Algemeene Heelkunde.
EERSTE DEEL.
\. Doek. ' Over de chirurgische werktuigen Cu kunstbewerkingen in
het algemeen.
n. » Over de chirurgische ziekten en hare behandeling inhet
algemeen.
TWEEDE DEEL,
III. «I Over de chirurgische ziekten van het hoofd en hare be-
handeling.