Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
^voorde^boekep^,
ervarene, geene zwarigheid maakt, daar eene achteraan geplaatste woor-
denlijst in dezen tot wegwijzer dient. Bij de meeste grondwoorden zijn
tevens de gelijkluidende woorden «it de aanverwante talen gevoegd, aU
opheldering van derzelver oorsprong en heteekenis. v
WEYTINGH (Dr. J. H. A.), lieknopl Gesciiied-, Aard-
rijks- en Fabelku?!dig "VYOORDENBOKK der cla.ssieke
OUDHEID, henevens verklaring der meeste Kunsttermen en
andere benamingen , voor zoo ver zij van het Laïijn of
Griekscli zijn afgeleid, voor ongeletterden. In
gr. 8"..............f ^,60.
Dit werk mag met volle regt eene Vraagbaak voor Ongelet-
terden heeten, terwijl het ook den Geleerde vaak goede diensten
zal bewijzen. Bovendien geeft het meer, dan de titel belooft, daar de
geleerde Schi ijver, om de l)ruikl)aarheid van zi}n Boek te verhoogen, er
tevens eene menigte Kunsttermen in heeft opgenomen. Met een' en-
kelen oogopslag vindt men hier zoo beknopte als juiste opgaven van de
daden en het karakter der personen, die eenige rol in de classieke (md-
heid gespeeld liebhen, zoowel als van de plaatsen, die uit een of ander oog-
punt vermeldenswaardig zijn. Het lijvige boekdeel, dal niet minder dan
•5:$« bladzijden telt, is thans zoo matig in prijs gesteld, dat men slechts
3 centen voor het vel druks betaalt.
WETENSCILIPPELIJKE LEERBOEKEN
BECKER (R. z), NOODWENDIG HANDBOEK VOOR DEN
BURGER EN LANDMAN , of onderhoudende en leerrijke
geschiedenis van hel dorp mildheim, ingerigt naar de
behoefte van Nederland. Tweede druk, . . / 4,80.
De waarde van dit Volksboek wordt voortdurend erkend. Al de ze-
delijke behoeften des Landmans en zijne verhouding tot de overige stan-
den der maatschappij worden hier op de geleidelijkste eu doeltreffend-
ste wijze behandeld. Bekwame matmen in de vakken van landhuishoud-
kunde, natuur- en geneeskunde hehben het Boek op nieuw aan een'
scherpen toets onderworpen, en het geheel is in overeenstemmig gehragt
met de behoeften van ons Vaderland. Al wie christelijke volksverlich-
ting en beschaving op prijs stelt, mag geen vreemdeling met dit Hand-
boek wezen.