Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
4 woordenboeken.
uit liet gebied van schier alle wetenschappen, kunsten en bedrijven,
van welke ik slechts noem : de ff'is-, Bouw-, Krijgs-, Wapen-, Genees-,
Schei-, Kruid-, Sterrekunde, de Godgeleerdheid, Wijsbegeerte, Natuurlijke
geschiedenis, enz.; den Koophandel, de Zeevaart, de Falrijken en Manufac-
turen van allerlei aard enz. , zoodat schier ieder vak vau menschelijke
keiniis het zijne > tot de optrekking van dit taalgebouw heeft bijgedra-
{jen. Nog is het werk verrijkt met een beknopt Aardrijkskundig Woor-
denboek, eene lijst van de Eigennamen der Menschen en eene Tafel der
onregelmatige werkwoorden. Als bronnen, die bij de zamenstelling gediend
hebben, noemt de Voorrede: Weiland, Nederduilsch taalkundig Woor-
denboek, de Dictionnaire de l'Académie Française, Bois te, de Wailly,
Lave aux, Blumenbach, Dictionnaire étymologique des mots français,
dérivés du Grec, par Morin, Catineau, Gattel, Lantsheer,
Dictioniinire des termes de marine, G ö d i c k e Néologie , M o z i n , T h i-
baut ejîz. Ter aanbeveling van dit in zijne soort eenige Lexicon zou
men de hoogst loffelijke uitspraken der verschillende in- en uitlandsche
j-ecensenten kunnen aanhalen, of gewag maken van de uitspraak, die
door met lof bekende hoofden van Instituten, zooals de HII. van
Berk e 1 te Monifoort, J. C. de Wilde te Dordrecht, Singels te
Leeuwarden, Kramers te Gouda, over dit Werk gedaan zijn, doch
het zal genoegzaam zijn , bier eenige regels aan te halen, uit hetgeen
mij de heer A. de Jager, de beroemde Rotterdamsche philoloog, aan-
gaande dit WoordenJjoek schreef; »Ilet Woordenboek van van Moock,
»met welks aankoop ik meen u te mogen geluk wenschen, is mij door
»veeljarig gebruik bekend. Het onderscheidt zich van alle bestaande
"van dien aard op eene zeer gunstige wijze. Wie bekend is met de
wongemeene \lijt en het taai geduld, door den bekwamen Schrijver
»gedurende eeu aanmerkelijk deel zijns levens aan dien arbeid besteed,
"kon wel niet anders verwachten. Zonder aan de betrekkelijke ver-
"diensten van andere meer beknopte woordenboeken te kort le doen,
»geloof ik te mogen beweren, dat, vooral len dienste eener voorlge-
»zette beoefening der fransche taal, van Moocks Dictionnaire eenuil-
"muntende gids mag geheeten worden. Een wezenlijk bezwaar tegen
»dit Werk bestond tot hiertoe in den hoogeu prijs, die bij het ach-
»tervolgens uitkomen der ôtukken voor de Inteekenaars minder druk-
»kend was , dau voor wie zich bet geheele Werk na de voltooijing
-wilde aanschaffen. Wordt de prijs nu evenwel , zooals ik jnet ge-
-noegen uit Uwe letteren verneem, aanmerkelijk verlaagd, dan bewijst
»gij, mijns inziens, tlaardoor aan hen, ilic op eene grondige beoefening
«der Fransche taal prijs stellen, eene dienst, die ik wensch cn vertrouw,
»dat door ous publiek op hare waarde zal worden geschat".
TEHWEH (J. L.), ETYMOLOGISCH HANDWOORDENBOEK
der I\L'derclintsche^ Taal, of proeve van een geregeld over-
zigt van de afstamming der Nederduitsche woorden. Iti
één deel van 1100 pagina's in gr. 8vo. . . / 10,30.
Eiken beoefenaar en vereerder der Nederduitsche taal zal dit werk, dat
dus verre geheel eenig in zijne soort is, ongetwijfeld welkom wezen, daar het
in eene reeds lang gevoelde behoefte voorziet. Zamengesteld onder de
raadjdeging >an de beste atleidkundige gidsen, zoo op vaderlandschen als
op tluitschen bodem, brengt dil Handboek al de woorden onzer taal
tot hunne wortels terug, waardoor zij Igt zoo vele familiën vereenigd
worden, hetwelk nogtans in bet naslaan dier woonlen, ook voor ilen min