Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
woordenboeken. z
laat zien. Ook het grammaticaal geslacht der woorden is zooveel
mogelijk aangewezen.
3". Dc annduuliug van de nitspraak, in zoo verre die van de Neder-
landsche afwijkt. Daar hierbij zoowel de klank der letters, als
het accent en de qnantiteit der lettergrepen in aanmer-
king komt, heeft men den eersten, overal waar het noodig scheen,
tusschen haakjes geplaatst, terwijl men door het gebruik van
eenvoudige teekens, die den klemtoon of den duur der lettergre-
pen aanwijzen (' " ' ) de laatste aanschouwelijk heeft gemaakt.
4*. Voorts is men bij de VcHolh'mg en Ferklaring der woorden
steeds van het grammaticale oogpinit uitgegaan, om daaraan dc
verschillende betoekenisseu , volgens het gebruik des woords tot
bijzondere oogmerken te verbinden. Doorgaans is het vreemde
woord door eene menigte van zinverwante nederduitsche woorden
(synonimcn) vertaald, die voor het bloot verstand van het woord
dikw ijls overtollig mogen heeten, doch welke iederen Spreker, Schnj-
ver of Vertaler welkom moeten wezen, die in plaats van diMi hem
voorkomenden vreemdeling een' gepasten plaatsvervanger zoekt cn
onder een' zoo grooten voorraad zelden vergeefs zal zoeken. —
Eene geleerde oj>voeding wordt bij den gebruiker vau dit Werk
niet voorondersteld; van daar, dat zoowel de etymologische opga-
ven als de woordverklaringen populair zijn gesteld, en de aange-
haalde woordvormen van alle vreemde talen, ook van de griek-
sche, in onze gebruikelijke letter zijn gedrukt.
MOOCK (S. J. M. van), NIEUW FR.\ÏVSCn-NEDERDUITSCH
en NEDERDUlTSCII-FRANSCiï WOORDENBOEK,
bevattende;
a) De gebruikelijke grond-, afgeleide cn zamengestelde woorden; dcrzelver
Geslacht, Bepaling en de onderscheiden BeteckcnisseU in den eigenlijken
cn oneigenlijkcn zin;
b) De noodige spreekwijzen, om de woorden en hunne bchcersching te ver-
klat cn;
c) De eigende,mmelijke benamingen in Jf'etcnschappen, Kt nis ten , Ambach-
ten cn Handwerken;
d) De nieuwe algemeen aangenomen ff'oorden in de Franschc taal;
e) De namen van mannen en vrouwen ; die van eenige landen, volken,
steden, rivieien, bergen, enz. ^
Prijs: in plaats van f 24. zoolang de geringe voorraad strekt, gebon-
den in 2 linnen banden Toor f lo. —
Een WOORDENBOEK , op zulk eene breede schaal, zoo naauwkeurig
Ijewerkt en tevens voor een' zoo uiterst geringen prijs, als het boven-
staande, zal meu vergeefs elders zoeken. Trouwens alleen de overgang
van dit Werk uit handen der oorspronkelijke Uitgevers in die
van den t e gen woo r d i g en eigenaar kon het mogelijk maken, een
Boek, dat uiet minder dan 2000 bladzijden van ^G regels per
pagina bevat, voor den SPOTPRIJS van TIEN GULDEN cn alzoo
• voor nog geen Vijf centen het vel druks (na aftrek vau de linnen banden) te
leveren. Behalve al het gewone, dat meu in soortgelijke Woordenboeken
pleegt aan te treffen, zooals de aanduiding der geslachten, taaldcelcn,
verouderde woorden en dergelijken, vindt men hier al de gebruikelijke
zegswijzcji 01 spreekwoorden en een' onmetelijken voorraad van kunsttermen