Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
2 woobdekboeken.
KRAMERS' WOORDENTOLK verkort, bevattende dc ver-
taling en verklapang van vele duizenden vreemde
woorden, -waarvan de kennis voor den Ambtenaar^ Koop-
man, Fabrikant, Kunstenaar, Dagbladlezer enz. van da-
geJijkselie behoefte is. Vijfde druk. /" 0,90.
Idem gebonden in heel linneii - 1,10.
Dat in een kort tijdsbestek vier a anzie nlij Ic e oplagen van dit
Wei'kje werden uitverkocht, pleit wel voor zijne bruikbaarheid. In den
tijd vooral , dien wij beleven, behoort het in handen te zijn van een ieder,
die de regte beteekenis van zoo vele v ree md e en voor ons gedeeltelijk
11 i e u w e woorden wil kennen, als waarmede tegenwoordig de nieuws-
})ladcn en dc lectuur van den dag zijn opgevuld. De Schrijver-zelf heeft
dezen vijfden dnik met zorg nagezien en hem verrijkt met eene zeer
groote menigte vreemde woorden, die of hi de vorigedruk-
ken over 't hoofd gezien waren, of eerst later in gebruik zijn geko-
men. Nog onderscheidt zich deze druk door eene veel fraaijer en dui-
delijker letter allergunstigst van de vorigen, terwijl, ondanks die verbete-
ringen en vermeerderingen, de prijs onveranderd is gebleven. — Moge
het in dit nieuw gewaad op nieuw voor velen een vade-mccum wezen!
KRAMERS, Jz. (J.) ALGEMEENE KÜNSTWOORDENTOLK.
bevattende de vertaling en yerklarikg vA?i alle
VREEMDE WOORDEN Cn ZEGSWIJZEN, die in geschrifleu van
allerlei aard, in de taal der zamenleving, handel, bedrijf
enz. voorkomen; met aanduiding van den klemloon
dier woorden en naauwkeurige opgave hunner afstam-'
ming en vorming, In gr. 8®.......f 9,00.
Idem in geprest linnen band......- 9,60.
Door inhoud en inrigting is dit WOORDENBOEK in 't algemeen be-
stemd tot een Handboek voor het gansche publiek en voor ieder, die
naar beschaving en ondcrrigt streeft. In het bijzonder zal het de uit-
stekends te diensten doen als legger op de Koopmans-kaniorcn, op bureaux
TJfrn Administratie van allerlei aard, en overal, waar het gebruik van vree in d e
woorden vrij algemeen en schier^ onvermijdelijk is, en men het hoogst
belang bij de ware beteekenis en de regte spelling dier termen heeft.
Vooral zij het ook den Lezers van couranten en tijdschriften, als ook den
heeren Schrijvers en Fertalers, als eene getrouwe vraagbaak bij hunne
lectuur cn hunnen arbeid, aanbevolen. Wat dezen Ä'i^ n5 (u; o o r don fo/i-
van de dus verre in onze taal voorhanden gelijksoortige werken ondei-
scheidt, komt hoofdzakelijk op het volgende neder:
i". De grootere rijkdom vijn verklaarde en vertaalde woorden.
Volgens eene gemiddelde berekening zijn hier niet minder dan
30000 Kunsttermen, Vreemde Woorden en Zegswij-
zen opgenomen, zijnde ruim tweemaal meer dan men er elders
vindt.
2'. Dc opgave der naaste Aßeiding of Etymologie der woorden.
Het behoeft wel geene uiteenzetting van hoeveel belang deze gere- ,
kend moet worden voor het regt verstand van de eigenlijke cn
figuurlijke beteekenis van zoo menigen vreemdeling, die. onder ons
het burgerregt heeft verkregen of zich nu en dan in ons midden