Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESLUI T.
Alioo heb ik de mij opgelegde taak, zoo goed mijne vermogens mij dit toe-
lieten, volbragt. Dankbaar gevoel ik mij gestemd, dat de Heer der natuur mij
daartoe lust en krachten heeft geschonken. Den lezer op te wekken, om cen'
meer dan oppcrvlakkigen blik op de werken van Gods hand te slaan, hem des
Scheppers verhevene wijsheid te leeren bewonderen in het nasporen der krachten,
die hij iu het geschapene heeft gelegd, in het gadeslaan van de oneindige orde,
waarmede hij alles in stand houdt, hem door waarnemingen langs dien weg in
kennis aan God krachtig te doen wassen, dat was mijn hoofdoogmerk. Ik heb
grond om te verwachten, dat dit oogmerk is bereikt. Wanneer men toch den
inhoud dezer bli.den met aandacht heeft nagegaan, dan heeft ongetwijfeld dit
onderwijs eene vormende kracht op het verstand uitgeoefend: immers , niets
scherpt meer het denkvermogen, dan het met orde en bedaard overleg zoeken
naar iets, dat onbekend is, cn die menigte proeven, welke de juistheid ofvalsch-
heid onzer redeneringen moesten blootleggen, vereischten zij niet doorgaans de
grootst mogelijke oplettendheid en zeer veel handigheid, als ook een zorgvuldig
vergelijken en onderscheiden? Is dat alles niet ontwikkelend voor het verstand?
en loopt die meerdere uitbreiding en versterking van het denkvermogen niet
uit op een levendiger besef van en een vaster geloof aan het beslaan van een'
wijzen en liefderijken Bestuurder onzer lotgevallen?
De opvolging der onderscheidene hoofd onderwerpen, die in dit leerboek lyc-
handeld zijn, bood daarenboven als van zelf eene geschikte leerwijze aan, om
den geest te ontwikkelen. Er werd van het gemakkelijke tot datgene, wat meer
moeijelijk te verstaan was, overgegaan. Daaraan is het dan ook toe te schrijven,
dat de loon, waarop er tot den lezer gesproken is, onwillekeurig is veranderd,
iiaarinate de onderwerpen een meer ernstig aanzien verkregen. Ik zou mij ge-
lukkig achten, indien deze wijze van handelen geschikt is geweest, om de aan-
dacht, tot op de laatste bladzijde toe, te boeijen; want ik had dan de verblij-
dende overtuiging, dat men niet zoude blijven stilstaan, maar dat de Natuur-
studie eene plaats onder de meest geliefkoosde oefeningen zou hebben verworven.
Op deze wijze ving de schrijver zijn slotwoord, aan het einde van den tweeden
druk geplaatst, aan. Er zijn, sedert hij zich alzoo uitte, niet vele jaren ver-
loopen, maar zij waren toch genoeg *in aantal, om hem te doen inzien, dat er nog
veel aan dit werkje te verbeteren en op eene doelmatige wijze uit te breiden viel.
De omwerking en bijvoeging van dezen 3den druk is zóó groot geworden, dat
de schrijver even gemakkelijk een geheel nieuw leesboek over dit onderwerp had
kunnen zamenstellen. Die omwerking en vermeerdering is het gevolg, vooreerst
van dc aanzoeken, die hij nu en dan beeft ontvangen, om sommige takken dor