Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
797
517.
Uit deze reeks ziet men dat, zooals wij bij de eerst vermelde proef hebben
gezegd, antimonium aan koper gesoldeerd en op een der soldeerplaatsen ver-
warmd zijnde, eenen anders gerigten stroom moet geven, dau eene verbin-
ding met bismuth en koper. Deze proef wordt op de volgende wijze zonder
veel omslag genomen. Men maakt een staafje van bismuth a b (zie fig. 517)
van 1 a 2 duim breed en dik, en omstreeks 2 palm lang,
soldeert er eene eveu breede, tweemaal regthoekig ge-
bogene reep koper scs aan vast, en plaatst daar tusschen
^^^Z^ï-ï^^l eene gewone magneetnaald; indien meu nu de regt-
hoekige figuur s cs' zoodanig zet, dat de naald juist tus-
schen den regthoek valt, en men verwarmt de plaats
s, zoo gaat de stroom (zie de bovenstaande reeks) in de
rigting van s over c naar s' en dan naar s terug ;
aan de verwarmde aanrakingsplaats s is bij gevolg het
in de reeks hooger staande koper positief ten opzigte
van het lager liggende bismuth.
Seebeck te Berlijn is de eerste geweest, die het ontstaan der thermo-elec-
trische stroomen heeft ontdekt. Wij zullen zoo aanstonds zien, welk een be-
langrijk nut die ontdekking heeft aangebragt. Een' uit twee metalen, die op
twee plaatsen aan elkander gesoldeerd zijn, gevormden geslotenen geleider
noemt men een thermo electriscli-elemeut.
Even als men verscheidene galvanische elementen tot e'éne batterij vereenigd
heeft, zoo heeft men ook meerdere metalen staven aan elkander gesoldeerd,
en de afzonderlijke werking van ieder paar weten te vereenigen. Onder al
dc toestellen van dezen aard, die bekend zijn onder den naam van thermo-
electrische kolommen, is die van Nobili en Melloni de beste en gevoeligste.
Dit werktuig is uit 30 tot 50 zeer fijne, aan elkander gesoldeerde naalden van
bismuth en antimonium zamengesteld (zie Hg. 518).
Deze staafjes ziju op eene wijze aan elkander gesoldeerd, die fig. 519 duide-
lijk maakt, alwaar de
zwarte streep het eene,
de lichte het andere
metaal voorstelt. Meu
bemerkt uit deze fi-
guur, dat men alzoo,
gelijk het dan ook ge-
schiedt, de staafjes zoodanig op elkander kan plaatsen, dat al de evene soldeer-
plaatsen op de eene, en al de onevene aan de andere zijde komen te liggen.
Het geheel wordt door eeu' ring omvat, en het vormt dau een' vasten en ge-
slotenen bundel staven, doordien de ruimten, die de staafjes tusschen elkander
overlaten, met eene niet geleidende stof wordt aangevuld, opdat zij elkander
slechts aan de soldeerplaatsen aanraken. Er blijven nu op deze wijze twee
Fig. 510.