Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.719
bewegingen der koolspitsen, door middel der knoppen E, E en F, F, is vooral
noodig, omdat de kool bij het gloeijen niet gelijkmatig, maar aan de eene zijde
dikwijls meer dan aan de andere verteert.
Het licht, dat nu tusschen de koolspitsen A ontwikkeld wordt, door de knop-
pen X en X (zie fig. 44^'» en dus ook de bussen a' en n \ met de polen der
battterij in verband te stellen, wordt door deu hollen spiegel B (zie fig. 44ö),
dien wij in de fig. aan den achterkant verbeelden te zien, teruggekaatst naar
de opening a, die eene buis bevat, welke door den wand bdnm van de kast
heen gaat, en vóór welke buiten aan de kast de buis A is geplaatst, waarin
nf door middel eener veêr, de voorwerpen, die men wil vergrooten, worden vast-
k« geklemd. Om te weeg te kunnen brengen, dat het brandpunt van den spiegel H
h juist valle op het voorwerp in A, is de spiegel op twee wijzen beweegbaar: ten
jïj eerste voor- en achterwaarts, door te draaijen aan den knop B (zie fig. 44
I 1 buiten aan de kast, waardoor de geheele buis C (zie fig. 445) of F (zie fig. 446)
jfii met den spiegel en al verplaatst, en dus de afstand van het brandpunt bepaald
:v| wordt, cn ten tweede om eene as G (zie fig. 446), teneinde deu spiegel zóó te
kunnen rigten, dat de vereenigde stralen juist door de buis a, en dus niet te hoog
^ ofte laag vallen. Deze laatste beweging geschiedt, door weder buiten de kast te
Ji draaijen aan den knop D (zie fig. 44^), welke beweging wordt overgeplant op
I de staaf II (zie fig, 446).
Verder is de buis G (zie fig. 445)» waarin de vergrootende achromatische
lens is geplaatst, benevens de blinding //, die de buiten gelegene lichtstralen
afkeert, ook door rondsels beweegbaar op de stang I, buiten aan de kast. Tegen
over de blind ing II staat eene buitengewoon groote, mat geslepene glazen ruit,
waarop de voorwerpen, die in den voorwerpdrager A begrepen, door de kool-
spitsend buitengewoon verlicht, en door de lens in den lensdrager G aanzienlijk
vergroot zijn , worden afgebeeld. De kast is verder van binnen van zeer dikke,
kurken wanden voorzien, ten einde de ongeloofelijke hitte deze niet zou bescha-
digen; de verhitte lucht en de dampen ontwijken door het schoorsteentje K. Om
de hitte der koolspitsen nog meer te veronzijdigen, welke hitte anders de voor-
werpen in A niet alleen verlichten, maar ook verschroeijen zou, plaatst men
\óór den spiegel een' bak met loodregt staande glazen wanden, die gevuld wordt
met eene oplossing van aluin; hierdoor wordeu de warmtestralen opgeslorpt en
de lichtstralen doorgelaten.
De lade P dient, om er verschillende voorwerpen in te bergen.
Ziedaar de beschrijving van dit uitmuntend zamengesteld en allernutttigst
werktuig, hetwelk reeds gediend heeft bij de voorlezingen over de natuurkunde,
welke de hoogleeraar van Breda, directeur vau Teylers museum, jaarlijks in de
stichting van Teyler houdt. De fijnste en teederste voorwerpen worden door dit
mikroskoop beter, d. i. scherper en duidelijker, dan door eenig ander licht-
mikroskoop vergroot op het matte glas afgebeeld. Zoo kan men, om iets le
noemen, door dil werktuig de dwarsslreepjes op de, voor het bloote oog bijna