Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.706
zink op het koper aanmerkelijk vertraagd, hetgeen dus ook de werking meer
standvastig maakt Vult men eindelijk de door dezen poreuzen wand afgescheiden
ruimte, waarin het koper staat, met eene oplossing van kopervitriool, zoo
wordt ook de afzetting der laag waterstofgas op het koper ontweken, want daar
de stroom ook deze vloeistof ontleedt, zet zich op het negatie\e koper voort-
durend zuiver kopermetaal af. Men ziet hier dus de geheele inrigting be-
schreven *an de becquerelsche of danielsche constante batterij, en tevens ont-
vouwd, waaraan deze hunne standvastigheid te danken hebben.
In de batterijen van Grove is het platina, en in die van Bunsen de kool,
door eene laag salpeterzuur omgeven. Dit salpeterzuur verhindert de afzonde-
ring van het waterstofgas aan het platina of de kool, dewijl de afgestootene
waterstofdeelen, op het oogenblik van hun ontstaan, aanstonds weder geoxy-
deerd worden en water vormen.
De waarschuwing moge hier nog plaats vinden, dat men vooral alle cel-
len eener galvanische batterij met een gelijk zuur moet vullen, en dat men ook
altijd de keten met gelijksoortige cellen moet tot stand brengen. De meerdere
tegenstand, die een zwakker zuur of een ongelijksoortig element aan den
stroom biedt, plant zich tot al de overige voort en wordt dus zoo veel maal
vergroot als het aantal cellen bedraagt.
Uit het verhandelde verklaart zich nog het volgende verschijnsel; zet in een
mengsel van zwavelzuur en water eene reep rink, dan wordt (zie blz. 662) het
bovenstaande deel zink negatief, en het tegen het vocht liggende deel positief
electrisch; de neg. el. zuurstof vereenigt zich met het pos. el. zink en vormt
zinkoxyde, terwijl de pos. el. waterstof zich in gasbellen op de oppervlakte
van het zink vertoont, endaar langs ontwijkt. Zet men er nu eene reep koper
tegenover, zoo brengt dit geene zigtbare werking voort. Verbindt men ech-
ter het koper door een' geleiddraad a (zie fig. 433) dan begeeft zich het water-
stofgas naar de neg. el koperplaat, en op deze worden nu slechts gasbellen vrij.
Wij hebben daar straks gezegd, dat er zich in de kelen van Becquerel koper
uit de oplossing legenden kopercilinder zet. Deze ontdekking heeft aanleiding
gegeven, om ze op eene hoogst belangrijke wijze aan te wenden, welke verrig-
Fig. 434-
ting men met den naam van galvano-
plastiek heeft bestempeld.
Deze kunst heeft ten doel, om het
eene metaal zich op het andere te doenJ
nederzetten, bij voorbeeld, om het ko-
per zich te doen plaatseu op medailles,!
gedenkpenningen, munten, enz. teul
einde hiervan na eenige urende aange-
zette koperlaag af te ligten, die dan na-
tuurlijk den vorm dezer penningei
heeft, en om dan alzoo deze voorwei