Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.702
trekking, welke de positieve pool op het zuurstof-atoom van het waterdeeltje 1
uitoefent, groot genoeg is, zoo wordt dat atoom aan het waterstof-atoom ont-
trokken; dit laatste verbindt zich weder met de zuurstof van het naastliggende
waterdeeltje 2 tot water; de waterstof van het deeltje 2 verbindt zich met de zuur-
stof van het deel 3, enz. Alzoo heeft er op den geheelen weg, tusschen de beide
polen, onophoudelijk eene scheiding der atomen, en eene vereeniging tot water
plaats; alleen aan de polen zelven kunnen de bestanddeelen des waters vrij worden.
Op dezelfde wijze als de hier beschrevene ontleding tusschen de beide polen
plaats heeft, heeft er ook in elke cel van de galvanische keten eene wateront-
leding plaats, die nadeelig op den electrischen stroom werkt.
Indien men toch de platinaplaten rw en n (zie fig. 428) van den voltameter,
nadat zij tot de waterontleding eenige oogenblikken hebben gediend, van
de batterij verwijdert, en vervolgens de eene plaat met het eene, de andere
met het andere einde van den draad eens multiplicators in verbinding brengt,
zoo doen de platen een' stroom ontstaan, de multipHcatornaald wijkt af; en daar
de rigting dier afwijking ons de rigting van den stroom kan leeren kennen (zie
bladz. 686), zoo bemerken wij, dat deze juist de omgekeerde is van die, welke
de oorspronkelijke stroom der balterij in het water des voltameters gehad heelt.
Dit verschijnsel nu, dat is de tegenkracht, welke den stroom bij de ontleding der
vloeistof geboden wordt, noemt men galvanische polarisatie of overgangstegenstand.
Men verklaart de polarisatie van de metalen daardoor, dat aan de oppervlakte
van de positieve plaat p (zie fig. 431) zuurstof, aan de negatieve n, waterstof
wordt verdigt of vastgelegd; beide die gassoorten bedekken de metalen platen.
Deze beide stoffen zuurstof en waterstof staan nu, wat hunnen electrischen toe-
stand betreft, in eene rigting tot elkander, die omgekeerd is aan die, waarin de
beide platina poolplaten staan. De stroom van de batterij gaat nu in den sluit-
draad der batterij van a naar b in de rigting der pijltje^, terwijl de stroom
Fig. 431. tusschen de beide gas-lagen
den tegengestelden weg aan-
neemt. Door de aangewezene
gal vanische polarisatie word t
het mogelijk, om uit eene
enkele metaalsoort en voch-
tige lapjes eene electrische
kolom te maken, wanneer
men deze namelijk eerst met
de gewone galvanische kolom in verbinding brengt.
Het zal thans geene aanwijzing behoeven, waarom de sluitdraad in eene koper-
zinkbatterij van koper en niet van platina bijvoorbeeld genomen wordt. Dit zou
de polarisatie bevorderen. De spanningsreeks maakt dit duidelijk. Even als het
water, worden de meeste bekende zamengestelde ligchamen, door een' genoeg-
zaam sterken galvanischen stroom, ontleed. Bij de uit twee elementen beslaande