Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.452
272 Laat nu weder A B fig. 273 het ongevormde kristalblaadje
voorstellen, zoo als het, na de splijting in e'éne rigting, is
verkregen, en zij m een punt, waar de plaat door den straal
pq fig. 272 in loodregte rigting wordt getroffen. Nu wordt
deze lichtstraal (zie fig. 266) in twee deelen gescheiden, zoo-
danig, dat de ether-trillingen van het eene deel in de rigting
ssy loodregt op de hoofdsnede cd slingeren, (zie fig. 273) en
die van het andere deel in de rigting der hoofdsnede c d
zelve, waardoor het eerste deel in de hoofdsnede cd, het
tweede in de daarop loodregte rigting s s' gepolariseerd is.
Hebben nu« zooals fig. 272 doet zien, de polarisatie-spiegel A
en de analyseur F eenen evenwijdigen stand, en ligt de hoofd-
snede erf vau het gipsblad er zóó tusschen, dat zij evenwijdig
aan of in het vlak Ci) (fig 272) van terugkaatsing des spiegels
A valt, waardoor dan de slingeringen op den gepolariseerden
lichtstraal iu de rigtings s' fig. 273 paats grijpen, zoo kunnen
deze trillingen in de plaat A B geene slingeringen in de rigting
cd opwekken; bij gevolg kan zich door het gipsblaadje slechts
fig. 273. één gepolariseerde lichtstraal
voortplanten, eu wel die, wiens
slingeringen volgens s s' plaats
grijpen, of die, welke (zie fig. 259)
door den analyseur in den aange-
gevenen stand volkomen worden
teruggekaatst; hieruitvloeit voort,
dat het gipsblaadje, bij de aange-
nomene ligging, zich in het van
den analyseur teruggekaatste licht
/leWer of kleurloos, en in het door-
gelatene donker moet vertoonen. Draait men de gipsplaat om, zoodat s in plaats
van erf in het terugkaatsingsvlak CD fig. 272 valt, en het slingeringsvlakder vau
A komende gepolariseerde stralen met de hoofdsnede cd zamen valt, zoo planten
zich, om dezelHe reden als in het voorgaande geval, de trillingen door het kristal
blad in de rigting c d voort, en worden dus weder van den spiegel F teruggekaatst
of doorgelaten. Het plaatje is weder kleurloos. Draait men het gipsblad in eene
stelling, waarin elk der slingeringsvlakken eden ss' in het kristal een'zekeren
hoek maakt met het slingeringsvlak der van A afkomende gej>olariseerde stralen,
zoodat pp* een lijn in het blaadje voorstelt, die in dit laatstgenoemde vlak valt,
zoo grijpt er eene ontbinding der kracht plaatst, waarmede elk dier stralen in die
rigiing p p' ethertrillingen in het gipsblad tracht op te wekken. Stellen wij door
m n voor, de grootste uitwijking der trillende etherdeelen uit den toestand van
rust m, in het trillingvlak pp' van den door A gepolariseerden straal, dan zullen