Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.440
men zich een' looden kogel, hangende aan een' langen draad. Slingert deze
heen en weder in een zelfde vlak, dat is op de gewone wijze, zoo stellen zijne
slingeringen die van regtlijnig gepolariseerd licht voor. (Zie fig. 240). Geeft
men dien slinger een' op zijn slingeringsvlak loodregten stoot, juist op den oogen-
blik, waarin hij de grootste snelheid heeft, en is die stoot gelijk aan de kracht,
waarmede hij zich beweegt, zoo slingert hij in denzelfden tijd in eenen kring,
en stelt de etherslingeringen voor van cirkelvormig gepolariseerd licht; stoot
men den slingerenden bol vroeger of later dan het genoemde tijdstip, zoo door-
loopt hy eene ellips.
Na zooveel tot regt verstand van de slingeringen van gepolariseerd licht te
hebben medegedeeld, willen wij de voornaamste wyzen nagaan, waarop het kan
ontstaan. Deze wyzen zijn hoofdzakelijk: 1° indien gewone lichtstralen door zekere
middelstoffen onder een' bepaalden hoek worden teruggekaatst: {potarisering door
terugkaatsing)-, 2' indien zij onder eenen bestemden hoek door een voldoend
aantal lagen eener niet of onvolkomen gekristalliseerde zelfstandigheid treden:
{potarisering door enkelvoudige breking)-, 3o indien zij door een regelmatig gekris-
talliseerd ligchaam gaan, dat de eigenschap bezit, om de stralen dubbeld te bre-
ken: {polarisering door dubbele breking). *
1. Wanneer een lichtstraal a b (zie fig. 258) van een zeUlichtend ligchaam schuin
Fig. 258.
op eene glazen plaat f g i h valt, zoo-
danig, dat de hoek abl, dien de licht-
straal met de glazen plaat maakt, gehjk
is aan ongeveer 35 graden, zoo gaat de
straal er gedeeltelijk doorheen, en ge-
deeltelijk wordt hij volgens de lijn c 6
onder eenen hoek cbm, gelijk aan abl
teruggekaatst: dit is bekend. Vangt men
nu den teruggekaatsten straal door eene
tweede zwarte glazen plaat als spiegel
pgsr op, die zich boven de eersteen
evenwijdig aan dezen bevindt, zoo valt
de laatstgenoemde straal b c ook op den
tweeden spiegel onder eenen hoek van
35° en zal nu ook onder denzelfden hoek
teruggekaatst worden. — Rigt men op
iedere plaat eene loodlijn 6 n en c o op, ter plaatse, waar bij den eersten de oor-
spronkelijke lichtstraal, en bij den tweeden de teruggekaatste invalt, en laat men
vervolgens bij beide spiegels door deze normalen bn en c o en de invallende stra-
len a b en bc vlakken gaan, in welke dan insgelijks de teruggekaatste stralen bij
eiken spiegel liggen, met andere woorden, vormt men op beide spiegels de vlakken
van terugkaatsing, zoo zullen deze, indien beide spiegels evenwijdig aan elkander
geplaatst zijn, in elkander vallen en een enkel vlak uitmaken. Draait men nu