Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.430
wordt, welk punt juist regt tegen over het midden m der opening ligt, treffen
van alle in de opening a b Mggende etherdeelen even lange stralen zamen, waarbij
dus het verschilin weg nagenoeg gehjk nul is. In dat punt Ai ondersteunen dus de
lichtgolven elkander, en het zal derhalve helder rood schijnen. Naar elk punt N,
dat bezijden dat punt ligt, loopen stralen e N, e N enz. die eene ongelijke lengte
hebben. Is dat punt N zóó genomen, dat het verschil in lengte a r tusschen de
afstanden iV a en /V 6, die het van de randen der spleet heeft, gelijk is aan eene ge<
heele lengte eener golf, in ons geval voor rood licht, zoo vernietigen al de slinge«
ringen elkander, welke door de in de opening liggende etherdeelen op de deelen
in iV worden overgeplant; want daar de opening a b zeer klein is en het puat N
zeer ver afligt, zoo kan men de stralen eiV, ciV enz. allen bijna als evenwijdig
beschouwen, en de verschillen as, et, ci van de stralen a N en m e N ene' N,
cNen c' N bedragen dus allen eene halve golflengte, want a $ et — c » = j.
a r = golflengte. De etherdeelen in N geraken daardoor in tegenovergestelde
slingeringstoestanden, hunne beweging wordt dientengevolge vernietigd, eu er
moet in iV donkerheid ontstaan.
Ditzelfde zal ook het geval zijn op plaatsen P, N*, enz , die verder van Af liggen,
en voor welke het verschil der afstanden van de randen a en 6 twee, drie, vier,
enz. malen eene golflengte bedraagt. Om dit wel in te zien, moet men in plaats
van, zoo als in fig. 24? is geschied, den afstand a 6 in twee gelijke deelen te ver-
deden, dezen in 4> 6 enz. gelijke afstanden splitsen; op dergelijke wijze als boven
is omschreven te werk gaande, zal de paarswijze vernietiging der golfstelsels in
het oog vallen. Het spreekt van zelf, dat het hier behandelde ook voor pun-
ten P boven M gelegen, en even ver als N en iV' van M verwijderd zijnde, van toe-
passing is.
Bedraagt het verschil van de afstanden Na en Nb, die eenig punt N van de
randen der spleet heeft, slechts 1, 3, 5, 7 enz. halve golflengten, zoo ontstaan
er op de punten, waar die verschillende golfstelsels zamenloopen, lichte strepen,
die alzoo de donkere van elkander scheiden, maar wier lichtsterkte 1, y-J,
enz. bedragen zal. Uit den afstand der genoemde strepen of de grootte van den
buigingshoek ré a en de breedte der opening ab vond Schwerd de lengte der
lichtgolven, reeds op bladz. 390 opgegeven, en die door Fraunhofer langs een'
anderen weg uit de strepen in het spectrum waren berekend.
Wij hebben bij de vermelde proefneming van homogeen licht gesproken, en
daarom ook slechts van donkere en lichte strepen gewag gemaakt ; maar de-
wijl DU elke kleur hare eigene lichtgolven van eene bepaalde lengte heeft, zoo
gevoelt men, waarom bij de aanwending van wit licht, die strepen kleuren
zullen aannemen. Ook is in de boven gegevene verklaring die opgesloten van
de verschijnselen, welke zich door traliën of draadwerk opdoen. Dat in zulk
een geval de strepen elkander gedeeltelijk zullen bedekken, en zoodoende bij
éénkleurig licht alle trappen van licht en donker, of bij wit licht alle
kleuren van het spectrum zullen opleveren en er dus eigentlijk eene scheiding