Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.421
loren gaan als de laatste, want gij weet, dat het licht door terugkaatsing zeer
verzwakt. Daarentegen vermijdt men door de spiegels de klearschifting, die bij
de eerste, niettegenstaande de meeste voorzorgen, soms nog plaats heeft. De
buitengewoon groote afmeting, die een goede reflector verkrggt, en de kost-
baarheid zijner zamenstelling doen dit soort van werktuigen steeds meer en
meer in onbruik geraken.
Het verdient vermelding, dat er reflectors zijn van eene buitengewone grootte.
De grootste, welke men kent, is die van den ierschen Graaf .van Rosse. Deze
teleskoop heeft eene lengte van omtrent 17 el en eene wijdte van bijna ISpatm.
Dit werktuig overtreft derhalve nog dat van den sterrekundige Herschel, wiens
teleskoop slechts 12,5 el lang en niet zoo wijd is.
Ten slotte moet ik ten aanzien der kijkers in het algemeen nog aanmerken
dat de hooge prijs dier werktuigen den meesten onderzoeklievenden een hin-
derpaal in den weg legt, om ze zich aan te schaffen. Die kostbaarheid is een
uitvloeisel van de grootte moeite, die er aan verbonden is, om goede lenzen te
vervaardigen, vooral als zij eene groote afmeting moeten hebben. Eene schijf
bij voorbeeld, van goed flintglas, die eene middellijn van ruim anderhalve palm
heeft, bezit eene waarde van 600 tot 800 gulden, en het kan u dan ook niet
verwonderen, dat er kijkers bestaan, die duizenden guldens kosten. Verlangt
men hiervan meer te weten, en de middelen aangewezen te zien, om over de
waarde en deugdelijkheid van eenen kijker te oordeelen, en wenscht men te
gelijk op eene zeer onderhoudende en bevattelijke wijze zich te zien bekend ma-
ken met de vele wonderen, die zich aan den hemel te midden* van millioenen
hollen aan het oog van den navorscher opdoen, men beoefene dan het onschat-
bare werk van den leidschen hoogleeraar Kaiser, getiteld de Sterrenhemel,
en doe zulks bij voorkeur dan eerst, wanneer men zich met het tot hiertoe
behandelde in deze natuurkundige lessen heeft bekend gemaakt; wij houden
ons overtuigd, dat hiervan goede vruchten zullen worden ingeoogst.
ZES EN VIJFTIGSTE LES.
Over de lichtgolven in hel algemeen. Interferentie en
buiging der lichtstralen.
Wij willen in het laatste gedeel te, dat wij aan de beschouwing der eigenschappen
van het licht wijden, beknoptehjk eenige zaken behandelen, die eigentlijk,
wanneer men slechts, zoo als tot hiertoe geschiedde, de beginselen der Natuur-
kunde wilde onderwijzen, hier niet te huis behooren. De beoefening van de
interferentie, buiging, polarisatie en dubbele straalbreking maakt het hooger ge-
deelte uit van de leer der eigenschappen van het licht; deze onderwerpen vorderen
om wel begrepen te worden de grootste inspanning en keimis van de hoogere wis-