Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
zeker, dat het niet korter behoeft te ziji>, dan de brandpuntsafstaml der lens
be<lraagt. 2* Men snijdt vier even groote regthoekige vierhoeken ABCD,
waarvan men er twee voor de beide zijvlakken, e'e'n voor den bodem en één
voor het bovenvlak van het kastje aanwendt; de laatste maakt men echter
zoodanig, dat de helft er van (A g) kan opgetild worden; vervolgens wordt
ook de achterzijde A D gesloten. 3* Men legt onder een' hoek van 4^*» dat is,
door eD gelijk Df te nemen, eenen spiegel e f tegen den achterwand. 4*
het voorvlak B C snijdt men eene opening, waarin de lens b c past, en zorgt
tevens, dat dit voorvlak met de daarin bevestigde lens in het kastje uit- en in-
geschoven en dus de afstand van dc lens tot den spiegel veranderd kan wor-
den. Eindelijk 5' moet men op de plaats, die door het opslaan van het deksel
A^open geraakt is, en dus l)oven den spiegel, een raat geslepen glas o^ leggen.
Laat nu m n een voorwerp zijn, hetwelk vóór de lens ligt. Alle hiervan af-
komende lichtstralen zullen op daarmede overeenkomende plaatsen op den
spiegel, die den vereischten afstand van de lens heeft, worden vereenigd, en
het beeld, dat daardoor op den spiegel zoude ontstaan, wordt thans terugge-
kaatst, en vertoont zich op het mat geslepen glas in ik. Het punt k komt daar
overeen met het punt m, en i met het punt n van het voorwerp. De spiegel
wordt met geen ander doel aangebragt, dan om de beelden eenen stand te geven,
waarin zij zich gemakkelijker laten beschouwen. Op dergelijke wijze zou het
mogelijk zijn, om de beelden, die zich op het glas of een papier o^ met eene
buitengewone naauwkeurigheid vertoonen, af te teekenen, en hiertoe bezigde
Porta zijne draagbare kastjes, hoewel er later met dit doel om gegronde rede-
nen niet veel gebraik van is gemaakt.
Als men zich zoo met de beschouwing der bekoorlijke schilderij, in de ca-
mera obscura voortgebragt, verlustigt, kan men naauwelijks den wensch onder-
drukken, dat toch die beelden blijven en niet weder verdwijnen mogten, zoodra
de toegang van het licht tot de lens wordt a^esloten. Maar wie zou zoo iets
buitensporigs raet eenigen grond durven verlangen. Zeker werd deze wenscli
eenige weinige jaren geleden nog onder dezulken gerangschikt, wier vervulling
men wel nimmer zoude beleven. Het scheen niet te min voor den franschen
schilder Daguerre bewaard, dien wensch te verwezentlijken. Wij willen u in
korte trekken een denkbeeld van zijne wijze van handelen geven.
Het is bekend, dat het licht eenen grooten invloed op scheikundige verbin-
dingen van sommige stoffen uitoefent. Chloorgas verbindt zich in het donker
bij gewone temperatuur niet met waterstofgas; doch zoodra er licht bij komt
heeft die verbinding aanstonds plaats, en wel langzaam bij gewoon daglicht
en onder ontploffing in zonnelicht. Chloorwater mag door geen daglicht wor-
den beschenen, want het chloorgas ontneemt, onder inwerking van het licht,
aan het water van tijd tot tijd zijne waterstofgas. Het witte chloorzilver en ook
salpeterzuurzilver wordt door het licht eerst violet en etndelgk geheel zwart
gekleurd.