Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
nd
knatst en ran dezen in het oog, zoodat het »laardoor eveneens wordt, of mcii
ook in de rigting van den laatst teruggekaatsten straal een derde licht ziet.
Zoo wordt de lichtstraal ac, op den spiegel //Z vallende, onder een'gelijken
hoek naar d op den spiegel /FA', cn van daar onder een' hoek, gflijk aan den
laatsten hoek van invalling, naar O teruggekaatst. Deze punten eend in de
beide spiegels vindt men, door het beeld a' zelf als een lichtend ligchaam
tc beschouwen, en door constructie te bepalen, waar men het beeld\anilit
laatste weder door den spiegel Jf' X zoude waarnemen ; daartoe laat men
uit a' eene loodlijn «'^op het verlengde van het spiegelvlak/F A' \alleu, maakt
a'" k'^^a' k, en <1'" zal dan de plaats van het <ler<le beeld zijn. Vereeuigt men
nu a'" met O, zoo zijn de punten c en d tevens be(taald. Men zou eveneens
als er met het beeld a'ten opzigte van den spiegel JT X is gehandeld, met hel
andere beeld rt" ten opzigte van den spiegel 1'Z kunnen Ie werk gaan. Verrigt
men die bewerking op gelijke wijze als de voorgaande, zoo ziet men, dat hel vierde
beeld op het derde a'" valt. Kr ktinnen hier dus slechts drie beelden wordeu
voortgebragt, dewijl het 3® het 4® bedekt. Wordt de hoek, dieu de spiegels met
elkander maken, kleiner, dat is, wonltde helling van de spiegels tot elkander
minder, zoo zal het aantal beelden vermeerderen. Indieu wij het lichtgevend
voorwer|> zelf als beeld mede rekenen, dan zal in het algemeen het heeltl van een
verlicht ligchaam, tusschen twee spierjels geplaatst, welke met elkander eenen hoek
maken, die juist in 360'' kan gedeeld worden, zoo mcnig^naal voorkomen, als de
genoemde hoek in \ regte hoeken of 360° begrepen is^ Onze spiegels (zie fig. 162)
maakten met elkaniler eenen regten hoek of 00°, deze is 4 malen in 360^ be-
gre[»eu, en wij zagen ook, met het licht zelf mede gerekend, 4 kaarsvlammen.
Ware de hoek een derde kleiner of 60^ geweest, dan zou men 6 lichten outdekt
hebben, want 360' bestaat nit 6 malen 60. Zijn de s[)iegels evenwijdig aan
elk.iuder en is het licht er weder tusschen iu geplaatst, zoo ziet men een
oneindig aantal kaarsvlammen oj> cciie rij achter elkander. De genoemde regel
gaat ook in dat geval <loor; want de spiegels maken met elkander eenen
hoek van 0° en O is in 360 een oneindig aantal malen begrepen, zooals uit
de Icet der breuken kan opgehelderd worden. Daar het licht bij elke nieuwe
terugkaatsing in sterkte afneemt, zoo verklaart het zich, waarom de lichten in
de genomene proeven allen in kleur verschillen.
Kr bestaat ecu fraai, zeer bekend werktuig, dat alleen door de herhaalde
terugkaatsing van het licht de aardigste verschijuselen oplevert. Het is een
koker van bordpapier of blik, waarin ongeveer over dc geheele lengte twee
snuille stukken spiegelglas liggen, die met eene der langste zijden naauwkeu-
rig tegen elkander sluiten en tc zamen eenen hoek maken, die juist cenigc
malen in 360° begrepen is, bij voorbeeld een van 120', 00', 72" of 60'. Aan het
eene einde vau den koker, onmiddellijk tegen de kortste zyde der spiegelglazen,
li|^t een schijlje gewoon glas, dat juist in deu koker past, en op eenen klei-
ijpn afslJ^nd van dit een t>veede sclnj^e mat geslepen glas, dat den koker aau