Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
de geluidstrillingen in de rigtingen cd, cejcf, enz. tegen het gewelf; daar wor-
den zij, onder dezelfde hoeken waarmede zij er op vielen, teruggekaatst, in de rig-
ting der lijnen d c', e c,fc, enz., en volgens de eigenschap der ellipsen, moeten
Bij zich daarna allen in het punt c' vereenigen. In dat punt c vangt men dus al
de geluidstrillingen op, en men zal daar iemand, die in c spreekt, zeer goed kunnen
verstaan, terwijl diegenen, welke zich tusschen een c bevinden, er niets van hoo-
ren. De punten een c'noemt men de brandpunten der ellips. Laten « en 6 (zie fig.
152n) twee baraholisch geslepene of zoogenaamde brandspiegels zijn, en deze op
Fig. 152a.
12 of meer ellen afstands van elkander geplaatst worden ; wanneer er zich nu in
c een horologie bevindt, welks gelik meu op 3 of 4 el afstands Ier zijde van den
spiegel niet meer kan hooren, zoo zal dit weder zeer goed hoorbaar worden bij den
spiegel b, indien»men het eene eind eener buis of lat in den het andere eind
buiten den omtrek van den spiegel tegen het oor drukt. De echo aan den Mui-
derberg is te dezen aanzien zeer merkwaardig: een ellipsvormige muur brengt
daar de verrassendste verschijnselen voort. Men ziet hieruit, waarom men ook
als bouwmeester of architect kennis van degeluidsleer noodig heeft.
Gebouwen, welke de eigenschap om de geluidsgolven naar een zeker punt te
voeren, in eene hooge mate bezitten, zijn er nog wel voorhanden. Rondom den
koepel van de St. Pieterskerk te Rome loopt eene breede gallerij. Wainieer op
deze zich twee personen tegen over elkander plaatsen, dat is zich aan de beide
einden van de middellijn des koepels zetten, waardoor zij ruim 30 el van elkan-
der verwijderd zijn, zoo kan de eene zich met den anderen al fluisterende on-
derhouden, en zelfs ook dan nog, wanneer in het schip of het ruim der kerk
geruisch van menschen plaats heeft. In den koepel van de St. Paulus kerk te
Londen vindt men een gelijksoortig verschijnsel. Men kan daar het getik van
een horologie, dat zich aan het eene einde bevindt, zeer goed aan het andere
hooren. Het merkwaardigste gebouw van dezen aard was het zoogenaamde Oor
van Dionysius, den tyran van Syracuse. Het bestond uit eene iu eene rots uit-
gehouwene grot, dienende tot gevangenis, en was opzettelijk zoodanig gebouwd,
dat de wreedaard op eene bepaahle plaats alles hooren kon, wat de ongelukkige