Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
258
van rottende ijeren: van daar dat men dezen reuk bij het overbhjfsel van bus-
kruid ontdekt, want dit ontwikkelt bij de verbranding veel zwavelwaterstofgas.
Het heeft eenen zuren, zoetachtigen smaak en strekt dus, zoowel als het chloor-
gas, ten bewijze, dat het zuurstofgas alleen niet zuur maakt. Men onderscheidt
dan ook de zuren in waterslofzuren en zuurstof zuren. Het gezegde gas bluscht dc
brandende ligchamen uit. Is zwavelwaterstofgas en zuurstofgas vermengd, en
wordt dit mengsel aangestoken, dan ontploft het en verandert in water en zwa-
vel. Deze gassoort is ongeschikt voor de ademhaling en veroorzaakt daar, waar
zij zich overvloedig vertoont, dikwijls flaauwte, ja zelfs den dood zooals meerma-
len bij ruimers van riolen is gebleken. Een vogel sterft reeds, wanneer de lucht
harer uitgebreidheid van dit gas bevat; een hond bezwijkt, indien de lucht
met xïïVtt» paard, wanneer zij met yj^ van dit gas is verontreinigd. Met
chloor kan men de met dit gas besmette plaatsen reinigen, daar deze de zwavel
uit het gas nederploft, zich met de waterstof vereenigt, en tot zoutzuur over-
gaat Het stinken der grachten ontstaat voornamelijk uit het aanwezen van dit
gas, en met het aanslaan der huizen, in de nabijheid van zulke plaatsen, zijt g^ij
bekend gemaakt (zie bladz. 47). Men gebruikt dit gas, om metalen in eenevloei-
stof te onderkennen; daartoe laat men het in de vloeistof stroomen, waardoor er
zwavelmetaal geboren wordt. Water, dat met dit gas verzadigd is, wordt veel
in katoenverwerijen gebruikt.
Toepassingen.
Waarom zou wel het herhaald koken der melk haar tegen zuur worden J>e-
veiligen ? (Men denke aan het uitdrijven der zuurstof.)
Wanneer men indigo in eene kuip opkookt, zoo als in de vcrworijen geschiedt,
verliest deze zelfstandigheid hare zuurstof en daardoor ook hare kleur. Dom-
pelt men nu de kleurlooze stoffen iu de kuip, dan worden deze, aan de lucht
blootgesteld zijnde, weldra weder blaauw. Van waar dit verschijnsel?
W^aarom ontvlamt de nog gloeijende pit eener kaars door sterk blazen ?
Waarom ziet men dat eene warme kaarspit eerder ontvlamt dan eene koude?
W^aarom zou hout, of eene andere brandstof op het vuur gelegd, niet aan-
stonds ontvlammen ?
Waarom dooft de brand in eenen schoorsteen uit, indien men den schoorsteen a
van onder toestopt?
W'aarom beginnen dc lampen of kaarsen in eene kamer vol menschen duis- <t
ter te branden?
Waarom werkt het plaatsen van glimmend hout of van glimmende turfkolen
ineen besloten vertrek zoo nadeelig op de ademhaling?
W^aarom is het noodzakelijk, de groote vergaderplaatsen, gasthuizen, hospita->
len, fabrijken, enz., van middelen ter luchtzuivering te voorzien ?
De verklaring, die van het ontploffen der vermenging van zuurstof en water-<i
i