Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT
VOOK DEN DERDEN DRUK.
Hoe vele gebreken deze Grondbeginselen ongetwijfeld zullen blijven aankleven, het
doet, waarmede wij ze ontwierpen, is volkomen bereikt. Dankbaar zijn wij gestemd
voor de onderscheiding, die hun te beurt viel. Eenige duizenden exemplaren zijn
door ons laiul, onze overzeesche bezittingen, of onder onze landgenooten, die in
een ander werelddeel hun geluk zochten, verspreid. Het werk is aangekocht door
moischen, in wier handen wij het bij uitnemendheid wenschten. De werklieden
in meer dan eene beroemde fabrijk van ons land gaven er ons de verzekering
van. Dat het den lust tot beoefening der IS^atuurkunde bij velen heeft opgnvckf,
aanleiding heeft gegeven tot het oprigten van verscheidetw natuurkundige vereeni-
gingen en veel heeft bijgedragen, om ook de i\'atuurkunde onder de vakken van
onderwijs op de lagere schoten op te nemen, luervan liggen een aantal brieven ten
bewijze, die wij ontvingen, hetzij om inlichtingen, aangaande minder heldere punten,
hetzij om raad in te winnen, betrekkelijk het nemen van proeven, het aanschaffen
van instrumenten, of het aankoopen van boekwerken, waarin men de bedorlde weten-
schap verder konde beoefenen.
Sommige dezer vragen hebben ons aanleiding gegeven, de proevai met een groot
getal te vermeerderen, en ze daar, waar het ons wenschelijk voorkwam, meer uit-
voerig te omschrijven, opdat hij, die de proeven neemt, daardoor aan een groot gc-
Ud personen de gewigtigste zaken aanschouwelijk kan maken.
Dat het ons met onverschillig was te mogen vernemen, dat eenigv leeraars in de
yatuurkundv, en daaronder zelfs zeer hoog geplaatste, hunnen leerlingen de lezing van
dit werkje hebben aanbevolen, hiervan hebben wij willen doen blijken in de vemndering
van den stijl, die deze derde druk op de meeste plaatsen heeft ondergaan en in het verder
uitwerken van eenige belangrijke onderweriien, die in dit leerboek voorkonwn.
tVaarom het hoofdstuk over liet licht op eene andere plaats, en wel onmiddellijk
achter het geluid, is gebragt, is in den tekst verklaard. De aanzienlijke uitbreiding,
die dit hoofdstuk heeft ondergaan, is een gevolg van uitnoodigingen, welke tot mij ge-
rigt zijn, om in een herdruk meer van de interferentie, polarisatie, enz. des lichts
ttp te nemen, dan in de vroegere uitgaven is geschied. Mogtcn deze onderwerpen
sommigen lezers wal hoog loopen, welnu, men sla ze over, en zal de zaken daar-
door toch niet uit haar verband zien gerukt.
Ook deze herdruk zal op vele plaatsen bewijzen, dat de belangstelling van den
hoogleeraar J. G. S. VAN BREDA en mijn vriend W. M. LOGEMAN in dit wetk geens-
zins is verflaauwd. Met dankbaarheid maken wij hiervan meldinr/.
Wij hopen, dat deze geheele omwerking tot het voortdurend gebruik moge bijdragen.
MJMEGEN, DE SCIIRIJVEK.
«lailuarij 1KA4.