Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
Waarom snijdt eene sclïaar het gemakkelijkst, indien men de stof, die geknipt
moet worden, difjt bij het pennetje brengt?
Waarom moeten bij de scharen der blikslagers de deelen, waarmede men
knipt, zeer kort zijn en de andere, waaraan de hand werkt, zeer lang?
Waarom kunnen de Ivoren te beter dienst bewijzen, naarmate de handgreep
bi] het omdraa'yen een' grooter weg beschrijft ?
Kunt gij wel verklaren, dat eeue nijptang bij het uitbreken van spijkers soms
eenen dubbelen hefboom van de eerste soort voorstelt?
\Vanneer men eene openstaande deur nabij de hengsels tracht toe te duwen,
waarom gaat /Aj dan met eene groote snelheid digt?
Waarom is uit de beweging der groote vogelen af te leiden, dat zij iu hunne
vleugels eene verbazende spierkracht moeten bezitten ?
Waarom werken de toetsen eener piano op zulk eenen zeer korten hef-
boomsarm?
VIER EN TWINTIGSTE LES.
Be balans.
AVij zullen thans ons voordeel doen met de kennis, die wij van den hefboom
hebben verkregen, eu een werktuig verklaren, welks inrigting uitsluitend op
den hefboom berust.
Dat werktuig is de balans. Zij bestaat (fig. 57) uit eeuen hefboom ab van
de eerste soort, van metaal vervaar-
digd, welks beide armen a c cn bc
even lang en even zwaar moeten zijn.
Bovendien moeten die armen van
dezelfde stof zijn vervaardigd, op-
dat bij verandering van den warmte-
graad de eene zich niet meer uit-
zette dan de andere. De schalen moe-
ten ook een gelijk gewigt hebbeu,
on betzij men de onbelaste, of niet
gelijke gewigten bezwaarde schalen
aan de balans hangt, om het even of
de eene of de andere schaal aan een'
bepaahlen arm wordt geplaatst, het
zij men ze er aflaat, de balans moet
steeds horizontaal blijven hangen.
De spU c staat loodregt dwars op de balans ; om de einden dier spil, die men ge-
wooïilijk de m<;sseii noemt, beweegt zich de balans; de messen zijn insgelijks van
hard staal gemaakt, voor naauwkeurige wegingen van onderen zeer scherp aan-