Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
p
de behandelde wellen te vasler in het geheugen te kunnen prenten, of, door afwisseling
in de wijze van verklaring, hem de zaken beter te doen begrijpen^ was die verdub-
beling toch meestal het gevolg van het inwilligen mijner begeerte, om aan de neder-
landsche jongelingen te doen weten, wat Nederlanders aan vele werktuigen hadden
verbeterd of vereenvoudigd. — ÏVatindit opzigt den telegraaph van LOGEMAN be-
treft, van welken mij de afteekening ook zoo belangeloos door den uitvinder werd af-
gestaan, ik achtte mij alweder gelukkig, langs dezen weg, door eene beschrijving na-
melijk van de uitvinding eens Nederlanders, aan den wensch van velen te kunnen
voldoen, die mij vroeger hun leedwezen hadden uitgedrukt, dat zij hunne nieuwsgie-
righeid, betrekkelijk deze belangrijke soort van werktuigen, in den eersten druk van
{leze bladen zoo weinig bevredigd vonden. — Maar gesteld eens, dat er zaken in dc
volgende lessen voorkwamen, of beschrijvingen van werktuigen in werden gevonden,
die er in konden worden gemist; — waarom zou ik dan nng deze hebben weggelaten^
ilaar, door de vermelding er van, de prijs van het gcheele werk niet werd verhoogd^
die vermelding den leerling volstrekt niet kon schaden, en ik^ behalve de bovenge-
noemde voordeden, nog dat gewin er 'bij had, van hem met den rijkdom bekend te
kunnen maken eener stichting, die ons land tot sieraad verstrekt, — en hem de over-
iuiging kon schenken, dat de nederlandsche werktuigkundigen, de nederlandschc in'
strumentmakers, op eene hoogte zich bevinden, waarop zij behooren te staan, en dat
zij met de buitenlanders gerustelijk kunnen wedijveren? — P'oor 't overige zal het,
mijns inziens, wel altijd moeijelijk, ja misschien onmogelijk zijn, om de juiste grens-
lijnen aan te wijzen, tusschen welke de irdtoud van een leerboek, als het hier behan-
delde, zich bewegen mag.
Ten slotte acht ik het niet overtollig, wat de aanleiding tot de uitgave van het boek
en de wijze, waarop dit is geschied, betreft, het volgende uit de voorrede, die voor
den eersten druk geplaatst is, over te tiemen.
De uilgever — wien men meermalen onder de aandacht had gebra-jt, dat er alge-
meen behoefte werd gevoeld aan een werkje, hetwelk op eene omterliouclende, be-
vattelijke, populaire wijze de gronden der Natuurkunde, in haren tegeiiwoor-
<ligeu staat van vordering, voor jonge lieden ontwikkelt, — zocht mij tot ver-
vtdling dezer behoefte ernstig aan. Dc eer, die hij mij daardoor bewees, had ik be-
paaldelijk dank te weten aan zijne bekendheid met mijne Belangrijke onderwer-
pen uit de Natuur- en Werktuigkunde, ten behoeve der Scholen, in 1842 uitge-
geven .
Hoewel ik met hem moest erkennen, dal er algemeen }\aar een LEERBOEK vait
bovengenoemden aard werd gewenscht, zal het toch niemand, die de Natuurkunde
onder dc voo}'we}pen zijner studie telt, bevreemden, dal ik tegen de gronte moetjelijk-
heden, ann dc zamenstelling van zulk een werk verbonden, zwaar opzag, en derhalve
aarzelde in het nemen van een besluit. De zucht evenwel om nuttig te zijn, devnlle
overtuiging van het builentjewoon ontwikkelend, vormeiul en veredelend vermogen, dat
dc beoefening der Natuurkunde onmiddellijk op des mcnschen verstand en hart uitoe-
fent, deden mij besluiten aan des Uitgevers verlangen te voldoen.