Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV
De bereidwilligheid, vjaarmede de heer LOGEMAN dadelijk aanbood, om mij
hierin de behulpzame hand te bieden, verkreeg voor mij te meer waarde, naarmate
ik TEYLER'S inrigting beier leerde kennen, en dien ten gevolge te levendiger moest
gevoelen, in welk eene buitengewoon gunstige stelling de heer LOGEMAN zich geplaatst
zag, om aan zijn aanbod gevolg te geven; en die belangstelling in zijne hulp werd
nog nnnmerkelijk verhoogd, toen, door wisseling van gedachten, uitgelokt door de aan-
merkingen. die dt heer LOGEMAN op mijn werk maakte, mijne meening, dat hij een'
doordringenden blik in het gebied der natuurwetenschap had geworpen, tot volkomen
zekerheid geraakte, en ik daardoor tevens tot de overtuiging kwam, dat ik met vrurh t
van zijne wenken zou kunnen gebruik maken.
Het eerste gevolg der bemoeijingen van genoemden heer was, dat mij door den
hoogleeraar J. G. S. VAN BREDA, directeur van TEYLER'S stichting, met evenveel twl-
willendheid werd toegestaan, om van de voornaamste werktuigen, die zich in het mu-
seum bevonden, afteekeningen te doen vervaardigen, ten einde deze in mijn werkje
op te nemen, voor zooverre, n. l. dit, bij de nog niet afgedrukte achtste en negende
atUeeling mogelijk was. Dit was eene gunst, welke ik, al ware zij uitsluitend het
gevolg van de liefde tot de wetenschap, immer in dankbaar aandenken zal houden-
De afbeeldingen van eenige der voornaamste werktuigen tnt TEYLER'S stichting, —
van werktuigen, die elders in ons land nog in hel geheel niet, ja nog slechts op enkele
plaatsen in Europa bestaan, en van welke sommige nog in geen leerboek, hoegenaamd,
beschreven of afgebeeld zijn — de afbeeldingen van vele der belangrijkste toestellen
uit eene nederlandsche stichting, die hier te lande hare wedergade niet vindt, ja wier
rijkdom in gemeld opzigt eene buitenlandsche vermaardheid heeft verworven; —
die teekeningen zouden mijn werkje versieren; — dit was waarlijk een bekoorlijk
denkbeeld voor mij.
Spoediger dan ik had durven verwachten, zag ik dat denkbeeld verwezentlijkt-
Met rustelooze vlijt en voorbeeldelooze hulpvaardigheid stelde de heer LOGEMAN mij
al zeer spoedig in het bezit van alles, wat ik wenschte, en, of dat nog niet genoeg ware,
hij wees mij de wegen aan, of verschafte mij, behalve de teekeningen, belangrijke
mededeelingen, om deze grondbeginselen al meer en meer te volmaken. — De wijze,
waarop ik van zijne ongewone welwillendheid in de volgende bladen heb gebruik ge-
maakt, moge hem het bewijs zijn mijner levendige erkentelijkheid.
Ook anderen, die mij hunne aanmerkingen op den eersten druk van het laatste
gedeelte dezer bladen hebben doen kennen, en onder dewelke vooral mijn hoog ge-
achte vriend de kapitein C. G. VON OENTZSCH, aan den constructie-winkel te Dklft
{thans Luitenant-kolonel der artillerie in O. I. en directeur van den constructie-winkel
te Soerabaja) behoort, betuig ik mijn dank voor de in deze genomene moeite.
Misschien draagt het de goedkeuring van sommigen niet weg, dat ik hier en daar,
zooals bij de eleclnseerwerktuigen, de electro-magnetische rotatie-toestellen, de eleC'
tro-magnetische telegraphen, de magneto-electriseermachines, enz. meer dan eene soort
dier werktuigen heb vermeld en beschreven. Ziehier wat daarvan is.
Hoewel ik bij zulke dubbele beschrijvingen het voordeel verkreeg, den leerling