Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
ImcM. 73
100*. Proef. Van eene tweeponds naauwmonds-stopflesch snijde
men den bodem af en verkrijgt op die wijze eene klok, langs wel-
ker buitenwand men drie of vier reepjes papier plakt, die van den
lial^ tot aan den benedenrand reiken. Men plaatse haar daarop
omgekeerd en mete er vijf maal achtereenvolgens drie oneen water
in af, terwijl men telkens op de papiertjes met eene streep de
verdeelingen aanduidt. Met deze alzoo verdeelde klok kan men de
zamenstelling dor lucht regt goed aanschouwelijk maken. Daartoe
brenge men haar op de pneumatische trog en plaatse haar zoodanig
terwijl de stop er afgenomen is, dat de oppervlakte van het water
binnen en buiten de klok even hoog en met de onderste verdee-
liug gelijk staat. In plaats van met den glazen stop sluite men
haar nu met eene kurk, in wier midden een koperdraad is gestoken,
dat aan zijn ander uiteinde een stukje phosphorus draagt, hetwelk
men onder water daaraan heeft bevestigd. Laat men dezen toestel
zoodanig ingerigt één of twee dagen aan zich zeiven over , dan zal
men bespeuren, dat het water allengs tot aan de tweede verdce-
ling opklimt. De phosphorus heeft zich met de zuurstof der inge-
slotene lucht verbonden en van de vijf maten lucht, waarmede men
de proef aanving , zijn slechts 4 maten stikstof overgebleven. Deze
laatste luchtsoort maakt dus, wat de hoeveelheid aangaat, wel
het hoofdbestanddeel van den dampkring uit.
SIIKSTOP OF NITKOGENIUM , (N.)
(Acq. gew. — 175.— Spec, gew. — 0,9713.)
101. Het stikstofgas draagt zijnen naam ton onrogte, zoo als
reeds daaruit op te maken is, dat wij het onophoudelijk in de
lucht inademen en weder uitademen, zonder er eenig nadeel van
gewaar te worden; het werkt verstikkend, wanneer het geene zuur-
stof en dewijl het geene zuurstof bevat. Het menschelijk ligchaam
is zoodanig ingerigt, dat het de tot zijn welzijn dienende stoffen
niet in onvenneugdcn staat kan verdragen; de zuivere wijngeest
werkt vergiftig, daarentegen wekt hij het leven op, wanneer hij
met 4 of 5 maal zooveel water verdund is, zoo als b. v. in den
wijn. Eveneens zoude de zuivere zuurstof het menschelijk leven
spoedig doen eindigen, wj vinden haar dus met 4 maal zooveel
stikstof verdund en naar onze behoeften geevenrecligd in de damp-
kringslucht.
Het stikstofgas heeft noch kleur, noch reuk, noch smaak, en