Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VII
hing heb veroorloofd, getracht, haar streng door te voeren. Ik hoop ,
dat de zaakkundige lezer mijne 'pogingen 7iiet geheel mislukt zal vin-
den, Behalve de leer der verbranding in het anorgaansche gedeelte,
is het voornamelijk de organische scheikunde, die in deze uitgave eene
omwerking en uitbreiding heeft ondergaan. Voor het overige zijn de
aangebragte veranderingen en de nieuw ingelaschte proeven meestal
door * teekenen aangeduid. Met de meerd^ere zelfstandigheid, die
dit werkje thans heeft verkregen, neem ik te gelijker tijd den geheelen
inhoud voor mijne rekening en onderwerp dien aafi de kritiek van
bevoegde beoordeelaars. .
Ééne zaak nog slechts. Stöckhaedt is ingerigt voor eerstbegin-
* '
nende beoefenaars der scheikunde. Hoofdzaken duidelijk te maken
en algemeene begrippen te geven, staat op den voorgrond en daaraan
moet des noods het overige worden opgeofferd. Bit ter mijner verde
diging , dat ik de nieuwste ontdekkingen der wetenschap alleen dan
heb opgenomen, wanr^er zij dienstig konden zijn om den algemeenen
blik op een zeker geheel van verschijnselen te verduidelijken, of wan-
neer zij practische toepassingen golden, die verdienen algemeen bekend
te zijn. Zoo ergere het dan niemand, dat van het salpeterzuur wordt
gezegd, dat het zonder water niet bestaan kan, dat zwavelzuur
SO 3 is enz.
Met goedvinden van den Hoogleeraar muldee heb ik de voorrede
voor de beide vorige uitgaven, als van tijdelijke beteekenis, weggelaten,
dankbaar voor het ruime aandeel, dat ZEG. aan de gunstige opname
van dit werkje in ons land door zijne aanmoedigende woorden
heeft gehad.