Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Waterstof of hydrogenium.
61
juist dezelfde hoeveelheden, welke bij do ontleding van het water
door het galvanismus verkregen worden (55) , het produkt der ver-
binding^ is niets anders dan water. Uit 2 maten waterstof en 1 maat
zuurstof ontstaan eehter geen 3 maten waterdamp, maar slechts
2 maten; de beide gassoorten verdigten zieh dus bij hare chemische
verbinding om Zoo men waterstof iu zuurstof eerst met elkander
wilde vermengen en daarna aansteken, zoo zoude het geheele meng-
sel zieh op eenmaal verbinden onder een vreeselijken knal en met
verbrijzeling van het vat. Men noemt daarom zoodanig een meng-
sel knalgas. De boven beschrevene toestel, waarbij geen gevaar te
vreezen is, dewijl het knalgas eerst aan de punt, waar de zuur-
stof in de waterstofvlam stroomt, en hier ook slechts in zeer
kleine hoeveelheden te gelijkgevormd wordt, is een knalgas-toe-
stel in het klein. Knalgas is derhalve to beschouwen als chemisch
ontleed water; water echter als chemisch verbonden knalgas , of als
verbrande waterstof.
86*. Plaatst men over de vlam van het brandende waterstofgas
een eenigzins naauw lampenglas, zoodat er slechts weinig ruimte
tusschen de vlam en het glas overblijft en beweegt men dit op en
neder, dan hoort men een toon , die zwakker of sterker, hooger
of lager is , naarmate het glas naauwer is of hooger wordt gehou-
den. Men noemt deze proef niet oneigenaardig de chemische har-
monica. Het geluid wordt voortgcbragt door kleine afzonderlijke
ontploffingen van knalgas, door vermenging der waterstof met de
snel door het glas stroomende lucht ontstaan. Deze ontploffingen
Eig. 39. volgen elkander zoo snel op, dat daarbij een aanhou-
___ dende toon wordt voortgcbragt.
87. Proef. Dat er werkelijk water gevormd wordt,
wanneer waterstof verbrandt, of, wat hetzelfde is,
wanneer waterstof zich chemisch met zuurstof verbindt,
laat zich gemakkelijk bewijzen; wanneer men boven de
waterstofvlam een droog glas houdt, zal dit spoedig
beslaan, daar het gevormde water, dat bij de hitte,
waarbij het ontstaat, terstond dampvormig wordt, zich
aan de koude wanden van het glas tot kleine druppels
verdigt. Men heeft op deze wijze groote hoeveelheden
kunstmatig water vervaardigd en uit 1000 maten zuur-
stof en 2000 maten waterstof 2000 maten waterdamp ,
dat is, ruim céne maat vloeibaar water verkregen.
87*. Proef. In een reageerbuisje (een aan den eenen kant