Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
HP

ZamemtelUng tan het water.
45
Wil men zieh van bet ontstaan van dezen galvanischen stroom
eenige voorstelling vormen, dan moet men bedenken, dat in elk
paar voor zich voortdurend galvanische kracht bij de aanraking
der met alen met het vocht wordt opgewekt, en wel zoodanig, dat
de stroom zich van het zinkplaatje door het vocht naar het ko-
perplaatje begeeft. Door de opeenstapeling van eene menigte
paren wordt de stroom aanmerkelijk versterkt, daar dc stroomen
van al de paren, in éénerigting loopende, zich met elkander ver-
eenigen ; zoodat, wanneer de polen met elkander in aanraking zijn,
eene groote hoeveelheid electrieiteit in de opgegevene rigting zich
door den toestel beweegt, die, door de positieve pool de kolom
verlatende, door de negatieve weder daar binnen treedt. Wordt
nu deze stroom genoodzaakt zijnen weg door het water te nemen, dan
wordt dit bij zijnen doorgang in deszelfs bestanddeelen gescheiden.
Doelmatiger dan de voltasche kolom is de volgende inrigting.
Men vult eenige kleine bierglazen met zoutwater, stelt ze op eene
rij en plaatst in elk eene reep koper en eene reep zink, die elkan-
der niet mogen aanraken. Zulk eene zoogenaamde galvanische cel
komt in wezen geheel met een paar uit de voltasche kolom over-
een , hetwelk bij eenig nadenken ligt in het oog zal vallen. Men
verbindt nu deze cellen zoodanig met elkander, dat elk zinkplaatje
van de eene met het koperplaatje van de daaropvolgende cel door
middel van een metalen draad verbonden wordt en soldeert aan het
overblijvende koperplaatje van de eerste cel en aan het zinkplaatje
van de laatste, koperdraden , wier uiteinden dan de positieve en
negatieve polen zijn, even als bij de voltasche kolom. Zulk een
toestel heet eene galvanische batterij.
Om met deze batterij water te ontleden, brengt men de beide
pooldraden (die voor deze proef van platina moeten zijn) in een
glas met water, dat men met eenige droppels vitrioololie vermengd
Fig 24 heeft, om het goed geleidend voor den galvanischen
stroom te maken, cn plaatst boven eiken draad een
met water gevuld reageerbuisje; er ontwikkelen zich
aan de einden der beide draden kleine luchtbellet-
jes, welke in het buisje opstijgen en allengs het
water uit hetzelve verdringen. Aan den vanhetkoper
' af komenden (-1-) draad ontwikkelt zich slechts half
zoo veel als aan den anderen, het glaasje zal dus nog
half vol zijn, wanneer het tweede reeds geheel ledig
geworden is; deze luchtsoort brengt eenen glimmen-