Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Voeding en wmdom der planten. 525
b. V. voornamelijk potasehzouten, andere kalkzouten , nog andere
phosphorzure of kiezelzure zouten, zoo is het voordeelig, bij het
bebouwen van een land eene zoodanige afwisseling van planten
(wisselbouw) in acht te nemen, dat op eene potaschplant eene kalk-
])lant, hierop eene kiezelplant enz. volgt. Zoo wordt het mogelijk,
om van eenen akker, die reeds voor eene plantensoort uitgeput is,
nog eenen tweeden of derden oogst van eene andere plant te ge-
winnen, zonder er nieuwe mest op gebragt te hebben (214).
(')18. Blijkt uit deze korte schets, dat het alleen de scheikunde
is, die den landman rekenschap kan geven van de bestanddeelen
van zijnen akker, van de bestanddeelen der planten , die hij daarop
verbouwen zal, en van de stoffen, die hij er in brengen moet, om
;ian de plant, die hij cr van trekken wil, al wat zij noodig heeft
in rijkelijke hoeveelheid aan te bieden; zoo ligt daarin tevens eene
opwekking voor lederen landman opgesloten , om zich met deze
wetenschap, als zijn eenige leidster bij zijne practische proeven,
nader bekend en vertrouwd te maken.
OVEKZIGT DER PLANTENSlOÏ'l'EN IN HEI ALGEMEEN.
1. Zoo lang eene plant leeft, heeft er in dezelve eene onop-
houdelijke beweging plaats : er worden verschillende luchtvormige
cn vloeibare stoffen opgenomen, verwerkt en veranderd en ge-
deeltelijk weder afgescheiden. Ontbreken deze stoffen aan dc plant,
zoo houdt haar leven en wasdom op, cn wij beschouwen ze der-
halve als de voedingsmiddelen der plant.
2. Deze stoffen behooren tot de anorganische verbindingen.
Zij bestaan
a. uit eene verbinding van zuurstof en waterstof (water),
b. uit eene verbinding van zuurstof en kool (koolzuur),
c. uit eene verbinding van stikstof met waterstof (ammonia),
d. uit anorganische bases en zuren (zouten).
3. Uit deze stoffen vormen zieh op eene voor ons nog onver-
klaarbare wijze de sappen der planten, uit deze de afzonderlijke
plantendeelen (organen) benevens de menigte plantenstoffen, die
wij daarin aantreffen.
4. De plantenstoffen laten zich op meer dan eene wijze rang-
schikken en ordenen. Meu kan ze vcrdeelen;
I. Naar hare verspreiding :
a. in dezulke, die iu bijna allo planten voorkomen, b. v. cel-