Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Organische of plantenbases. 507
XV. OEGANISCIIE OF PL iNTENBASES.
(Alkaloïden.)
596. Reeds bij de extraetiefstoffeu hebben wij verraeld, dat
vele planten eigenaardige stoffen bevatten, die zich even als de
anorganische bases , met zuren tot zouten kunnen verecnigen; men
vat deze allen te zamen onder den naam van organische bases.
Velen vertoonen ook even als de alkaliën, eene basische reactie
tegen over rood reageerpapier en van daar hare tweede benaming
alkaloïden. Zoo als de organische zuren zich verhouden tegenover
de anorganische zuren, zoo verhouden zich de organische bases
tot de anorganische bases, zij bestaan uit meer dan 2, gewoonlijk
uit 4 elementen (koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof), de anorga-
nische slechts uit 2 ; zij verkolen en verbranden in de hitte, do
anorganische niet; zij ondergaan bij aanwezigheid van water en
warmte eene ontleding door rotting, de anorganische wederom niet.
Het is opmerkelijk, dat zij, zonder uitzondering, stikstof bevatten.
Dit heeft reeds tot het vermoeden gebragt, dat in dezelve de
stikstof onder den vorm van ammoniak voorkomt, en dat zij daar-
aan hunne basische eigenschappen verschuldiad zijn. Nog waar-
schijnlijker echter is het in den laatsten tijd geworden, dat zij
niet zoo zeer ammonia als zoodanig bevatten maar dat men haar
zich denken kan uit ammonia NHj ontstaan te zijn, door een
of meer van deszelfs aequiv. waterstof door zamcngestelde ver-
bindingen (C,H,0 soms ook nog N bevattende) te vervangen (te
substitueren). Dit is daarom zoo waarschijnlijk geworden, om-
dat het werkelijk in de laatste jaren gelukt is, op deze laatste
wijze (door substitutie) uit ammonia nieuwe, meer zamengestelde
bases te verkrijgen, die met de alealoïden de grootste overeen-
komst in scheikundige geaardheid aanbieden.
Bijna alle organische bases lossen zich niet, of slechts moeije-
lijk in water op , gemakkelijker daarentegen in wijngeest; deze
oplossingen hebben dan gewoonlijk eenen zeer bitteren smaak.
Met zuren tot zouten verbonden, lossen zij zich in den regel
veel gemakkelijker in water op.
De meeste der tot nog toe bekende organische bases zijn uit
planten afkomstig, die zich door giftige of door geneeskundige
krachten kenmerken cn men kan aannemeu, dat deze voorname-