Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
436
Dat de aether, ofsehoon niet basisch reagerende, zich toch als
eene basis verhondt, d. i. met zuren verbindingen aangaat, heb-
ben wij reeds opgemerkt; deze verbindingen laten zieh echter niet
regtstreeks door vermenging van aether met zuren daarstellen. De
neiging om zich met zuren te verbinden vertoont zich bij den
aether slechts op het oogenblik, dat hij gevormd, of uit eene an-
dere verbinding vrij gemaakt wordt; aether in vrijen toestand toont
geen spoor van deze neiging. Men kon deze verbindingen, aether-
of aethyloxydezouten noemen, even goed als men spreekt van
potaseh- of potassiumoxydezouten; de meest gebruikelijke naam
voor dezelve is echter aethersoorten. De meeste zijn vloeibaar en
bezitten een aangenamen verfrisschenden reuk, die bij sommigen
kennelijk aan dien van bepaalde ooftsoorten herinnert. Men ge-
bruikt dan ook deze wel om andere vloeistoffen b. v. likeuren, met
den geur van deze vruchten te bededen. Zij worden gewoonlijk
daargesteld door destillatie van een zuur met alcohol, dikwijls met
behulp van zwavelzuur. De meest bekende derzelve willen wij
hier nog kortelijk aanstippen. _
Azijnzuur aethyloxyde of azijnaether (AeO,A) is eene zeer vlug-
tige , aangenaam riekende vloeistof, die in de geneeskunde menig-
vuldig wordt aangewend.
Salpeterigzuur aethyloxyde of salpeteraether (AeO,NO,) heeft
eenen aangenaamen geur van fruit en bevindt zich , met wijngeest
verdund in den als geneesmiddel zoo zeer bekenden spiritus nitri
dulcis.
Chlooraethyl of zoutaether (AeCl) is een bestanddeel van spir.
muriat. aeth.
Oenanthzuur aethyloxyde of wijnaether (AeO,Oe) is in den wijn
bevat en veroorzaakt het zoogenaamde bouquet van zekere wijn-
soorten.
Boterzuur aethylo-syde of boteraether komt tegenwoordig onder
den naam van rumaether in den handel voor en wordt gebruikt,
om aan wijngeest eenen naar rum gelijkenden smaak te geven.
509. Organische radicalen.
Vroeger beschouwde men de organische stoffen als onmiddellijke
verbindingen van koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof enz. en
verdeelde ze daarnaar in temaire (drie elementen bevattende) en
quaternaire (vier elementen bevattende) stoffen. In lateren tijd is
men echter op het vermoeden gekomen, dat ook bij de organische
stoffen eene dergelijke eenvoudige wijze van zamenstelling als bij