Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zamenstelling der organisehe stoffen. 363
men slechts eene bepaalde hoeveelheid daarvan volkomen te verbran-
den en te onderzoeken, hoeveel koolzuur, water en stikstof daarbij
ontstaan zijn. Uit de gevonden hoeveelheden koolzuur en water
berekent men gemakkelijk, hoeveel koolstof en waterstof er in
de verbrande stof aanwezig was. Telt men deze en het gewigt
van de gevonden hoeveelheid stikstof bij elkander op, dan
drukt datgene, wat er nog aan het gewigt van het onderzochte
ligchaam ontbreekt, de hoeveelheid zuurstof uit, die daarin voorkomt.
Eene dergelijke verbranding moet natuurlijk plaats grijpen in
een toestel, die veroorlooft om de gevormde producten der ver-
branding zonder verlies op te vangen , ten einde hare hoeveel-
heid juist te kunnen bepalen. Men bereikt dit doel, door de stofte
verbranden door middel van de zuurstof van het koperoxyde.
Men mengt de gewogen stof naauwkeurig met eene onbepaalde
hoeveelheid zuiver en droog koperoxyde en brengt dit mengsel
in eene glazen buis, die aan de eene zijde gesloten is. Gloeit
men nu deze buis, dan wordt de organische stof volkomen ver-
brand , terwijl eene evenredige hoeveelheid van het oxyde tot
het metaal wordt gereduceerd, en het gevormde koolzuur, water
eu de stikstof in ongebonden staat, ontwijken door het opene
einde der buis. Past men nu daaraan door middel van eene
kurk een buisje, met chloorcalcium gevuld, dan wordt daarin al
het water terug gehouden, en weegt men dit buisje vóór eu na
de proef, dan vindt men de hoeveelheid van het gevormde water.
Aan het chloorcalciumbuisje bevestigt men dan een apparaatje ,
gevuld met potaschloog, die het koolzuur terughoudt, welks hoe-
veelheid dan op dezelfde wijze bekend wordt. Eindelijk wordt de
stikstof, die noch door het chloorcalcium, noch door de potaseh
opgenomen kan worden, onder eene verdeelde klok gevoerd en
hare hoeveelheid in maat bepaald, waaruit dan door berekening
haar gewigt wordt afgeleid.
424**, Hoe het mogelijk is, dat uit een zoo gering aantal
van dezelfde elementen die oneindige verscheidenheid van stoffen
kan ontstaan, die ons de planten- en dierenwereld aanbiedt,
daarvan kan men zich door de volgende beschouwing eenige voor-
stelling maken.
De eigenschappen eener stof hangen niet alleen af van hare
bestanddeelen, maar ook van de verschillende hoeveelheden
dier elementen, die zich vereenigd hebben en 2° vau de v>ijze,
toaawp zij te zamen verbonden zijn.