Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Organische stoffen. 361
maar zelfs uit gelieel andere. De kunstmatige middelen, die wij
daartoe aanwenden, zijn eehter natuurlijk ten eenen male verschil-
lend van de omstandigheden, waaronder zij in de planten eu
dieren ontstaan, en de wijze waarop wij dergelijken veranderin-
gen kunstmatig bewerkstelligen werpt in den regel hoegenaamd
geen licht over de wijze, waarop zij onder den invloed van het
leven ontstaan.
De kunst vermag veel meer dan de natuur, wat de scheikundige
veranderingen aangaat, die de nadere bestanddeelen der diereu
cn planten kunnen ondergaan. Door de aanwending van warmte ,
drooge destillatie, gisting, electrieiteit enz. kan men uit organi-
selie stoffen een groot aantal verbindingen krijgen, die in de
planten cn dieren nimmer worden aangetroffen, b. v. wijngeest ,
hout-azijn. Het aantal nieuwe stoffen klimt tot in het oneindige;
wanneer men ook de anorganische ligchamen te hulp neemt, b. v.
sterke zuren en bases, chloor enz., en deze op organische stoffen
laat inwerken, dewijl zij daardoor op oneindig verschillende
wijzen ontleed en in andere ligchamen omgezet worden. Duizende
dergelijke nieuwe verbindingen zijn in dc laatste twintig jaren
ontdekt en ongetwijfeld zullen onze nakomelingen zc bij millioe-
nen tellen.
ZAMENSTELLING DEE OKGANISCHE STOFFEN.
424*. Bijna iedereen, ook al is hij geen natuurkundige, weet
door het eenvoudig gebruik zijner zintuigen de stoffen, uit het
planten- en dierenrijk afstammende, te onderscheiden van die,
welke tot het mineraalrijk behooren. Kleur , vorm , structuur,
vastheid, enz. geven in de meeste gevallen duidelijke aanwijzin-
gen , tot welke klasse van uatuurstoifen ecu voorwerp behoort.
Maar er zijn nog twee kenmerken dor organische stoffen , waar-
door deze op êene zeer in het oogvallende wijze van de anorga-
nische zijn ouderscheiden. Beide zijn wel algemeen bekend, maar
al het gewigt daarvan zullen wij eerst dan gevoelen, wanneer wij
zien, dat het juist deze kenmerken zijn, die ons niet alleen in
staat stellen beide klassen van ligchamen te onderscheiden, maar
ook ons tot de kennis brengen van dc zamenstelling der orga-
nische stoffen.
Wanneer eene organische stof, om het even welke, onder toe-
treding der lucht tot eene hoogc temperatuur verhit wordt, dan