Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
344 Ztvcire metalen.
voegt bij de vloeistof een weinig azijnzuur, dan verkrijgt men
een fraai gekleurd nederslag van goudzwavel SbS^ , terwijl te
gelijkertijd zwavelwaterstof wordt ontwikkeld. Het zwavelzout
wordt door zuren ontleed, bet antimoonsulfide valt weder terwijl
bet zwavelsodium op de welbekende wijze zwavelwaterstof geeft
en in azijnzuur soda veranderd.
409. Gewinning van antimonium. Om uit het zwavelantimo-
nium metalliseh antimonium daar te stellen, behoeft men hetzelve
slechts met ijzer zamen te smelten; ijzer heeft eene grootere ver-
wantschap tot de zwavel en verbindt zich daarmede tot zwavel-
ijzer. Bij de bekoeling zet zich het zwaardere antimoniummetaal
onder in de kroes af.
410. Antimoniumlegeringen. Van de legeringen, die dit me-
taal met andere metalen vormt, moeten wij vooral die met lood
vermelden, uit welke de boekdrukkersletters gegoten worden.
Lood alleen is veel te week tot dit doel, smelt men het echter met
—» antimonium te zamen , zoo verkrijgt het zulk eene hardheid,
dat dc daaruit gegoten letters duizende malen tot het drukken ge-
bruikt kunnen worden, voor dat de sclierpe kanten afgesleten zijn.
aesenicüm (As).
(Aeq. gew. = 937. — Spec. gew. = 5,7.)
411. Zoo giftig als rattenkruid, is reeds eene soort van spreek-
woord geworden ; het toont aan, dat het arsenik van dezen kant
reeds bekend en berucht genoeg is. Het staat inderdaad onder de
'i metaalgiften boven aan, en werkt reeds in de kleinste hoeveel-
I heden doodelijk, wanneer men niet spoedig tegenmiddelen aan-
; wendt. Gelukkig heeft men in lateren tijd in het ijzeroxydehydraat
een middel ontdekt, waardoor de meeste verbindingen van het
arsenicum in de maag onoplosbaar en derhalve onschadelijk ge-
maakt worden. Voor dat men dit middel of geneeskundige hulp
bij de hand heeft, is het bij vergiftigingen door rattenkruid, zoo
als bij vergiftingsgevallen in het algemeen goed, melk, eiwit, of
suiker te gebruiken. Wegens de gevaarlijkheid van het arsenik,
moet bij de proeven daarmede de grootste voorzigtigheid in acht
genomen worden, om het inademen van deszelfs stof of damp te
vermijden; ook moeten de daarbij gebniikte glazen zeer zorgvul-
dig uitgewasschen en het waschwatcr op plaatsen gebragt wor-
den, die voor dc huisdieren ontoegankelijk zijn.