Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Chromitm.
339
tallijn poeder, hetwelk men met eene glasstaaf losmaakt en in eene
met wijde opening en glazen stop voorziene flesch brengt. Hoe
ligt dit merkwaardige ligchaam in chroomoxyde en zuurstof ge-
seheiden wordt, zullen de volgende proeven aantoonen.
a. Froef. Men bevoehtige een drinkglas van binnen met ster-
ken wijngeest cn werpe er dan eenige greinen chroomzuur in;
dc aan bodem en wanden hangende wijngeest zal zich met de
helft der zuurstof van het chroomzuur zoo krachtig verbinden,
dat hij ontbrandt en oogenblikkelijk als vlam uit het glas slaat.
De verandering, die de wijngeest hierdoor ondergaat, verraadt
zich reeds door den reuk, die aan dien eener azijiifabrick herin-
nert; de in brandewijn, bier enz. bevatte wijngeest neemt daar
langzamerhand zuurstof uit de lucht op en verandert zich in azijn,
hier echter heeft die verandering plotseling door de zuurstof van
het chroomzuur plaats.
b. Proef. Men menge, zonder er sterk op te drukken, ineen
mortiertje een weinig chroomzuur met ongeveer poeder van kam-
fer en late dan uit de hoogte eenige droppelen wijngeest daarop
vallen; er heeft e?ne oogenblikkelijke ontbranding en ontploffing
plaats, bijna als of men kruid aanstak. Het in het mortiertje
tcrugblijvende heeft het aanzien van eene fraai groene mosplant;
het bestaat uit chroomoxyde , hetwelk op het oogenblik , toen het
zich vormde, door de brandende kamferdampen uit elkander ge-
dreven en daardoor zeer fijn verdeeld geworden is.
Zoo als uit deze verhouding blijkt, behoort het chroomzuur met
het salpeterzuur, chloorzuur, mangaanzuur, mangaansupcroxyde,
loodsuperoxyde en chloor (en fijn verdeeld platina) tot eene en
dezelfde kategorie. Het bezit in hoogen graad het vermogen, om
andere ligchamen tot eene vereeniging met zuurstof te noodzaken.
Bereiding der chromiumverbindingen. De straks genoemde
chroomijzersteen is eeue verbinding van chromiumoxyde met ijzer-
oxydule en is in zamenstelling gelijk aan den magneetijzersteen,
als men zich daarin het ijzeroxyde door chroomoxyde vervangen
denkt (Cr'0', ïeO). Uit dit mineraal wordt de dubbelchroom-
zure potaseh, het uitgangspunt voor de bereiding van alle chro-
miumpraeparaten, op de volgende wijze bereid. Het wordt
mechanisch zooveel mogelijk gezuiverd, fijn gemaakt en dan met
potaseh, dikwijls nog onder toevoeging van salpeter gesmolten.
Het chroomoxyde neemt zuurstof uit de lucht op en vormt chroom-
zuur, dat met de potaseh in verbinding treedt , terwijl het ijzer-
22*