Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
326 Ztvcire metalen.
b. Troef. Bij eene oplossing van helsehen steen droppele men
salmiakgeest: het graanwzwarte nederslag is zilveroxyde (AgO) ;
voegt men er nog meer ammonia bij, zoo lost het zich weder op.
Verdere proeven zouden hier ligt gevaarlijk kunnen worden daar
ammonia en zilveroxyde zich tot een ligchaam vereenigen, hetwelk
door stoeten of wrijven alleen zeer heftig explodeert, het zooge-
noemde donderzilver. Eene andere soort van donderzilver ontstaat,
wanneer zilveroxyde zich met knalzuur vereenigt,
c. Proef. Een gedeelte der in 381 verkregene oplossing ver-
dunne men met veel water en droppele er zoutzuur of eene op-
lossing van keukenzout bij: er ontstaat een wit, naar geronnen
melk gelijkend nederslag van chloorzilver (AgCl). Dit nederslag
is zoo onoplosbaar in water, dat het zilver zich nog in eene mil-
lioenmaal verdunde oplossing door troebeling der vloeistof ver-
raadt (187); door ammonia wordt het chloorzilver gemakkelijk
opgelost, in salpeterzuur is het, zelfs bij de kookhitte, onoplosbaar
(reagens op zilverzouten). Deze verhouding van het zilver tegen-
over keukenzout wordt door de zilverwerkers gebruikt ter bepa-
ling van de hoeveelheid zilver in het gewone koperhoudende zilver,
daar zich uit de ter volkomene nederploffing noodige hoeveelheid
keukenzoutoplossing ligt het gehalte aan zuiver zilver laat bere-
kenen (natte zilverkeuiing). Het chloorzilver is ook onder den
naam van hoornzilver bekend: het werd vroeger zoo genoemd,
daar het bij het smelten een hoornachtig aanzien verkrijgt. Men
wrijve het nederslag, nadat de vloeistof er afgegoten is , met eene
kurk op een blad papier en late het op eene donkere plaats, b. v.
in eene schuiflade, droogen : het blijft dan wit. Legt men het
blad papier echter half in een boek, en stelt men dit aan het
licht bloot, zoo wordt het verlichte gedeelte spoedig violet en
eindelijk zwart, terwijl het tegen het licht beschutte gedeelte
deszelfs kleur behoudt.
Ook met jodium en bromium geeft het zilver onoplosbare ver-
bindingen , die even als het chloorzilver door het licht verkleurd
worden, maar van hetzelve daarin verschillen, dat het jodium-
zilvcr in ammonia bijna volkomen onoplosbaar is en het bromi-
umzilver sleehts moeijelijk zich daarin oplost.
Op de scheikundige verandering, die het jodium- en bromium-
zilver door het licht ondergaan, berust de tegenwoordig zoo alge-
meen verbreide Daguerrotypie. Zij bestaat kortelijk hierin, dat
men eene zilveren plaat gedurende eenige oogenblikken aan dam-