Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zilver. 311
liet binneuste der vlam gaat het groen in rood over, omdat daar
het koperoxyde tot oxydule gereduceerd wordt.
Ook langs den natten weg laten zich de oxyden van het koper,
gemakkelijk daarstellen.
353. Koperoxydehydraat (CuO,HO). Proef. Bij eene oplos-
sing van het reeds bekende kopervitriool of zwavelzuur koperoxyde
droppele men eene oplossing van bijtende potaseh : er valt een
groenachtig blaauw poeder neder, koperoxydehydraat. Het zwarte
oxyde geeft derhalve, chemisch met water verbonden, een blaauw
ligchaam. Met gips gemengd vormt het het bekende Bremerblaauw.
Men koke een gedeelte van hetzelve in de vloeistof, zoo wordt
het zwart, daar bij de kookhitte de verbinding tusschen koper-
oxyde en water opgeheven wordt; wederom een voorbeeld, hoe
door temperatuursverhooging alleen , eene chemische verbinding kan
ontleed worden.
354. Koperoxyde-ammonia. Proef. Men herhale de vorige
proef , maar neme in plaats van potaseh ammonia. Hier valt eerst
een basisch koperzout neder, maar dit wordt door meer ammonia
wederom tot eene fraai blaauwe vloeistof opgelost. Ammonia is j
derhalve een reagens op koperzouten. Op de blaauwe vloeistof
giet men langs den rand van het glas even zoo veel sterken wijn-
geest; dë8e blijft daarop drijven, en na 24 uur zal men eene
menigte donkerblaauwe kristalnaaltjes in het glas waarnemen, die
uit eene verbinding van kopervitriool met ammonia bestaan en
zwavelzaur kopcroxyde-ammonia genoemd worden. Door oplossing
derzelve in water verkrijgt men het zoogenoemde blaauwwater der
apotheken. De wijngeest bewerkt hier hetzelfde, wat men anders
door verdamping bereikt, namelijk de verwijdering van het water;
een gedeelte van het water wordt daardoor aan de vloeistof
onttrokken en het dubbelzout, dat in wijngeest onoplosbaar is,
wordt afgescheiden. Op deze wijze kan men ook aan andere
zoutoplossingen, die bij verdamping van het water door warmte
ontleed worden, het water onttrekken.
355. Proef. Bij eene verdunde oplossing van kopervitriool
voege men een weinig honig of aardappelenstroop en dan potasch-
loog, iets meer dan tot het nederslaan van het koperoxydehy-
draat noodig is, en verwarme het mengsel. Het zich vormende
geelroode nederslag is koperoxydule , hetwelk nit het door de
potaseh nedergeslagen koperoxyde ontstaat, daar de suiker instaat
is, aan hetzelve de helft der zuurstof te onttrekken. Men ver-