Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Overzigt der tot hiertoe beschoutede (ligte) metalen. 2i3
als zuivere oxyden, maar altijd als zouten, en vormen met kiezelzuur
de hoofdmassa onzer aardkorst.
3) Zij hebben onder alle ligchamen de grootste verwantschap
tot zuurstof, en vormen daarmede oxyden, die zich (behalve de
aarden) in water oplossen.
4) Dc oxyden der alkali- en aardalkalimetalen zijn de sterkste
zoutbases. (Alkaliën , alkalische aarden.)
5) Wegens hunne groote affiniteit tot zuurstof is de daarstel-
ling der ligte metalen zeer moeijelijk, daar men de verbinding vaa
metaal en zuurstof slechts in de sterkste hitte door kool of door
den galvanischen stroom kan opheffen. Alleen potassium en sodium
zijn naauwkeurig bekend. *)
6) Tot in het jaar 1808 hield men de alkaliën en de aarden
voor enkelvoudige ligchamen; in dit jaar echter gelukte het den
Engelschen scheikundige bavy, ze door een galvanischen stroom
in metaal en zuurstof te ontleden.
7) De meeste ligte metalen kunnen het water reeds bij ge-
wone temperatuur en zonder toevoeging van een zuur ontleden,
d. i. aan hetzelve de zuurstof onttrekken en alzoo de waterstof
vrij maken.
chemische veebindingsweiien.
Voor dat wij verder gaan met de beschouwing der overige me-
talen , zal het niet ongepast zijn, nog een blik te werpen op de
in het voorgaande menigvuldig besprokene wetten, volgens welke
de chemische verbindingen tot stand komen, en ze tot een alge-
meen overzigt te vereenigen.
267. Verdeeling der chemisehe verbindingen. Even als men
uit de 26 letters van het alphabet ontelbaar vele woorden kan za-
menstellen , zoo laten zich ook uit de 60 elementen ontelbare ver-
bindingen daarstellen. Deze vervallen in drie groote afdeelingen.
Verbindingen der 1« orde ontstaan, wanneer elementen zich met
elementen verbinden, daartoe behooren b. v. zuren en bases. Ver-
binden deze zieh onder elkander, zoo bekomt men verbindingen der
•) In (Ie beide laatste jaren lieeft men echter ook enkele andere meta-
len uit deze groep op eene gemakkelijker wijze leeren afzonderen. Dit is
voornamel(jk liet ge?al met liet aluminium, welk metaal hoogst merk-
waardige cigensch3|ipeii bezit, waarvan men licli in de techniek belang-
rijke toepassingen belooft.