Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii-l
Ligte metalen.
koud glas geleid j zoo verkrijgt men het zout als eene vaste, door-
schijnende , zeer moeijelijk fijn te wrijven massa. In dezen vorm
komt het salmiak meestal in den handel voor en heet dan gesu-
blimeerde salmiak.
b) Men schudde poeder van salmiak in water, waarin men
eenen thermomether gesteld heeft, het lost zich gemakkelijk op
en de kwikzilverzuil daalt daarbij aanmerkelijk. Op deze wijze
kan men kunstmatige koude voortbrengen.
c) Wordt salmiak met gebranden kalk of potaschhydraat te
zamen gewreven, zoo ontwikkelt het, daar de kalk of de pot-
aseh het zoutzuur wegneemt, een sterken ammoniareuk. Men
gebruikt dit mengsel soms tot het vullen van reukfleschjes.
d) Men legge een stukje tin ter grootte van eene erwt op
een blank koperen muntstuk en houde het .met eene tang in eene
spiritusvlam : is het tin gesmolten, zoo wrijve men het met een
lapje'op de munt, maar het hecht er zich niet aan vast. Men
herhale nu de proef, maar strooije te gelijker tijd eenig poeder
van gesublimeerden salmiak op de koperoppervlakte en het tin zal
Eig. 123.
zich nu bij het wrijven gelijk-
matig uitbreiden. Hierop grondt
zicii de gewigt ige aanwending
van het salmiak tot vertinnen
en solderen. Het zoutzuur ver-
bindt zi'ch met het door de ver-
hitting gevomde koperoxyde
cn daardoor ontstaat eene glan-
zende koperoppervlakte, waarop
het gesmolten tin zich kan hechten , daaiom bemerkt men ook
gedurende het vertinnen eenen reuk naar vrije ammonia. Uit
het salmiak stelt men gewoonlijk de ammonia en de overige am-
moniazouten daar.
Vloeibare ammonia of geest van salmiak (NH,-|-water).
230. Troef, ^ lood salmiak en » lood geblnschte kalk wor-
den in eenen apparaat , als Fig. 97 aangegeven is, met 3 lood
water overgoten en dan zacht verhit: de kalk onttrekt den sal-
miak het zoutzuur, zoo als men boven gezien heeft, en het am-
moniagas ontwijkt. Het stijgt, zoodra het uit de buis komt, in
de hoogte, daar het bijna de helft ligter is dan de lucht, kleurt
rood lakmoespapier blaauw cn vormt dikke witte dampen van
salmiak , wanneer men er een met zoutzuur bevochtigd papier