Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sodiuid.
m
liet dus iu zuurstof eu zwavel , eu verwijderen daarna de zwa-
vel door een ander metaal, door calcium, hetgeen daarmede
eene onoplosbare verbinding geeft. Wij verkrijgen ook langs
dezen weg geene vrije, maar koolzure soda; het koolzuur is
echter, gelijk bekend is, zulk een zwak zuur , dat hetzelve zeer
gemakkelijk door andere zuren kan verdreven worden.
De koolzure soda komt in eigenschappen bijna geheel met de
koolzure potaseh overeen en kan in de meeste gevallen met voor-
deel in de plaats van deze laatste gebruikt worden ter bereiding
van zeep, glas en tot wassehen eu bleeken. Voor de bereiding
der harde witte (spaausche) zeep kan alleen koolzure soda ge-
bruikt worden.
In vroegeren tijd verkreeg men de koolzure soda (in het dage-
lijksch leven soda genoemd en ook wel met de stuitende namen
droogwater , polkazeep enz, bestempeld) alleen uit de asch der
zeeplanten, waarin vele sodazouten voorkomen, even als in ds
landplanten potaschverbindiugen, die dan na de verbrandiug
als koolzure zouten terugblijven. Tegenwoordig wordt deze asch
slechts nog ter verkrijgiug van jodium gebruikt, sedert men ge-
leerd heeft uit keukenzout langs een omweg eene bijna volkomen
zuivere koolzure soda te maken. Het verbruik van soda is ver-
bazend groot en er bestaan in Engeland cn Duitschlaud vele
fabrieken, die er jaarlijks 10 u 12000 centenaars van opleveren.
De wijze vau bereiding komt geheel met de zoo even opgege-
vene overeen: men vereenigt
slechts dctwee afzonderlijk be-
sprokene bewerkingen tot ééne:
bij het mengsel van glauberzout
en kool voegt men dadelijk het
krijt of de kalksteen bij eu
verhit. Dit verhitten geschiedt
in groote bakovenvormige
ovens, als op nevensgaande fi-
guur ; 0 is dc rooster, b de
vergaderplaats van de asch,
p de schoorsteen, «/i/de plaat,
waarop menhet mengsel brengt,
i eene deur voor het inwer-
pen , g eene opening om het
mengsel te kunnen omroeren ener uit te nemen. Dergelijke ovens.