Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
170 'Zuren.
verbranden van het zuur ontstaat er koolzuur, dat zich met de
potaseh verbindt; er wordt werkelijk koolzure potaseh gevormd.
AUe zouten, die een organisch zuur bevatten, worden op gelijke
wijze door de warmte ontleed en in koolzure zouten veranderd.
196. Zwavelzuur kan men ontleden in zwavel en zuurstof; uit
zwavel en zuurstof kan men ook weder zwavelzuur daarstellen.
Doch niet alzoo met het wijnsteenzuur; daar gelukt alleen het
afbreken: het Opbouwen ligt buiten onze magt, AVij kunnen geen
organisch zuur uit zijne elementen kunstmatig bereiden. Hoe zij
zich in planten en dieren vormen, weten wij nog niet. Bij de
plantenzuren heeft men slechts gevonden , dat zij uit koolzuur en
water, de twee voornaamste voedingsmiddelen der planten , ont-
staan. Door welke kracht evenwel en op welke wijze deze twee
ligchamen gedwongen worden zich in den wijnstok tot wijnsteen-
zuur , in de vruchten van den citroenboom tot citroenzuur, in de
appelen tot appelzuur te zamen tev oegen, dit is ons geheel onbe-
kend. Wij staan hier aan den grenspaal van ons weten ; of het
ons vergund zal zijn, dezen later eenmaal te overschrijden, moe-
ten verdere nasporingen aantooncn. Alleenlijk moet men aanne-
men, dat de onbekende kracht', die uit den zaadkorrel de kiem,
bladeren en bloesems laat groeijen, en die men levenskracht
noemt, ook in staat zij, chemische verbindingen en ontledingen
voort te brengen , zoo magtig en zoo menigvuldig , als wij in onze
retorten en smeltkroezen niet vermogen. In dezen zin beschou-
wen wij de organische zuren, zoo als in het algemeen de orga-
nische stoffen, als chemische voortbrengselen van de levenswerkda-
digheid der planten en dieren.
Om aan de organische zuren een kort teeken te geven, zet men
boven de eerste letter van hun latijnsehen naam een horizontaal
streepje. De latijnsehe naam voor wijnsteen is tartarus , het teeken
voor wijnsteenzuur is dus ï.
OXALZUUR Oï ZCKINGZUÜIt (HO,Ö" of H0,C,03). .
197. Proef. Men verwarme op eene luchtige plaats in een
poreeleinen schaaltje i lood suiker met 3 lood gewoon sterk sal-
peterzuur en 2 lood water; er zal na eenigen tijd eene sterke
ontwikkeling van geelroode dampen (NO') plaats hebben. Ver-
schijnen deze niet meer, zoo zet men het vocht op eene koele
plaats; er zetten zieh kleurlooze kristalnaaldeu (scheeve rhombi-